Míľniky Živeny

2. júna 1869 redaktor Ambro Pietor vyzval na stránkach Pešťbudínskych vedomostí slovenskú verejnosť na založenie spolku, ktorého cieľom by bolo vzdelávanie slovenských žien.
V júni 1869 vyšlo v Pešťbudínskych vedomostiach pozvanie na ustanovujúce zhromaždenie spolku Živena podpísané Viliamom Paulinym-Tóthom, Ambrom Pietrom, Martinom Čulenom a Mikulášom Ferienčíkom.
12. júna 1869 – Návrh stanov „Živeny“, spolku slovenských žien, uverejnený v Pešťbudínskych vedomostiach.
4. augusta 1869 – zriaďujúce zhromaždenie spolku Živena, konané v rámci matičných slávností v Turčianskom Svätom Martine. Viedol ho vtedajší podpredseda Matice slovenskej V. Pauliny-Tóth a prvou predsedníčku spolku sa stala Anna Pivková.
Za členky sa hneď na mieste prihlásilo 73 žien.
18. mája 1870 – potvrdenie spolku s názvom „Živena“, dobročinný spolok slovenských žien a sídlom v Turčianskom Sv. Martine. Po úprave stanov v roku 1883 bol názov pozmenený na „Živena,“ vzdelávateľný a dobročinný spolok slovenských žien. Členovia spolku používali v oficiálnej korešpondencii aj skrátený názov „Živena“, spolok slovenských žien (uvedený v záhlaví úradných tlačív spolku)
1872 – vydanie prvého časopisu Almanach ŽIVENY na šírenie osvety a vzdelania medzi slovenskými ženami
1872 – vznik Martinského spevokolu
1875 – 1900 Po zatvorení Matice slovenskej (1875 a troch slovenských gymnázií /1874- 1875/). Zostala Živena jediným fungujúcim slovenským spolkom. Členovia spolku prišli postupne s viacerými návrhmi na pomoc pri vzdelávaní slovenských žien:
Vzdelávací dievčenský ústav v slovenskom jazyku – u uhorskej vlády bol nepriechodný.
Zriadenie školy, kde by sa slovenské dievčatá učili predmety ako varenie, ručné práce a vedenie domácnosti v rodnej reči. Návrh na zriadenie uvedenej školy bol trikrát (1874, 1899 a 1900) odmietnutý.
Spolok sa preto začal venovať napr. aktivitám ochotníckych divadiel, práci martinského spevokolu, publicisticko-vydavateľskej činnosti, propagácii a prezentácii domácej práce žien – najmä výšiviek.
1887 – prelomová, mimoriadne úspešná výstava slovenských výšiviek v Martine
1891 – Peter Víťazoslav Rovnianek /narodil sa 27. júna 1867 v Dolnom Hičove/ založil v Amerike Spolok slovenských žien – Živenu. /Okrem Živeny založil v Amerike aj národný Slovenský spolok, bol spoluzakladateľom Matice Slovenskej v Amerike a aktívne sa zúčastnil aj pri zakladaní Slovenskej telocvičnej jednoty Sokol a Slovenskej ligy/. 
od roku 1895 – zbieranie slovenských krojov (spolupráca s Muzeálnou slovenskou spoločnosťou)
Od roku 1896 – Letopisy Živeny (v redakcii S. H. Vajanského).
Od roku 1898 – prvý ženský časopis Dennica (v redakcii Terézie Vansovej)
od roku 1910 – vlastný literárny a spolkový časopis Živena (iniciovaný E. M. Šoltésovou)
V novembri 1918 uverejnili v časopise Živena výzvu Ľudmily Podjavorinskej, aby sa ženy začali angažovať v politickej práci. V československom parlamente do roku 1920 pracovalo osem poslankýň, po voľbách pribudlo ešte päť.
1919 – založenie vlastnej školy Živeny pre ženské povolania v Turčianskom sv. Martine a rodinnej školy v Kremnici (od roku 1921 prešli pod štátnu správu).
po roku 1920 – poradcom Živeny sa stal školný radca František Mareš (riaditeľ brnenskej dievčenskej školy Vesna)
1921 Živena mala 30 odborov a desať dievčenských škôl
28. októbra 1922 Živena založila prvé jasle na Slovensku pre pracujúce ženy v Martine (dlho boli jediné)
1923 – pod vedením F. Plamínkovej vznikla nepolitická organizácia Ženská národná rada, ktorá združovala cca 50 ženských organizácií. Živenu zastupovala pani Margita Paulíny-Pálková.
9. augusta 1923 – zásluhou E. M. Šoltésovej a na popud A. Masarykovej otvorili v Turčianskom sv. Martine Ústav M. R. Štefánika, v ktorom začala „Dvojročná škola pre vzdelanie pracovníc vo verejnom zdravotníctve, pečlivosti o mládež a ľudovýchovu“ (od 1926 aj s internátom pre žiačky).
28. októbra 1932 – Živena na svoje náklady upravila hrob Anny Štúrovej, rodenej Michalcovej (matky Ľudovíta Štúra) v Trenčíne

Obdobie druhej svetovej vojny:

- Musela zredukovať svoj program, vláda poverila sociálnou prácou ženy v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane.
- Medzi poslancami slovenského snemu nebola ani jedna žena, oficiálna propaganda i kroky vlády zatláčali ženy späť k sporákom, objavili sa snahy diferencovať vzdelávanie dievčat a chlapcov. Vláda dokonca žiadala, aby sa Živena premenovala na spolok evanjelických žien.
- Aktívna bola práca členiek Živeny počas Slovenského národného povstania – organizovali zbierky šatstva a potravín, pracovali v lazaretoch a nemocniciach, mnohé bojovali v horách.

1948 – vznikol umelecký súbor Lúčnica z Národopisnej skupiny Živeny (pod vedením Ľuby Bakovej – spev a Oľgy Chodákovej – tanec) a „odzemkárov“ (tých viedol Juraj Kubánka, umeleckým vedúcim bol Tibor Andrašovan)

Novodobá história Živeny po r. 1989

27. december 1989 – Hana Zelinová uverejnila výzvu „Vstávaj Živena, už je čas“ v denníku SMENA.
31. marca 1990 – ustanovujúce valné zhromaždenie Živeny, spolku slovenských žien v Martine, prijatie nových stanov, zvolenie Hany Zelinovej za predsedníčku spolku Živena.
15. apríl 1990 Registrácia Živeny, spolku slovenských žien, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

1993 – predsedníčkou spolku sa po odchode Hany Zelinovej (na vlastnú žiadosť – kandidovala do NR SR za Demokratickú stranu) stala Zora Breierová
15. 11. 2013 – na Valnom zhromaždení Živeny v Bratislave sa Zora Breierová vzdala postu predsedníčky spolku zo zdravotných dôvodov. Členky zvolili novú predsedníčku Živeny – Magdu Vášáryovú. Zora Breierová sa stala čestnou predsedníčkou Živeny.
25. 7. 2014 – Ministerstvo vnútra SR potvrdilo inovované Stanovy Živeny
5.11. 2014 – slávnostný program k 145. výročiu Živeny v MDPOH v Bratislave
20. 3. 2015 – Programová konferencia Živeny, Banská Bystrica