Venujte Živene 2 percentá

Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z vašej dane vybranej neziskovej organizácii. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či 2% z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo ich váš daňový úrad prevedie vami určenej neziskovej organizácii. Jedným zo zaregistrovaných oprávnených prijímateľov 2% za rok 2016 sme aj my, Živena, spolok slovenských žien.

Názov: Živena, spolok slovenských žien
Forma: Občianske združenie
IČO: 00591921
Ulica: Štefánikova 25
Mesto: Bratislava
PSČ: 81109
Bankový účet: číslo účtu: 636471/5200; OTP banka; IBAN: SK54 5200 0000 0000 0063 6471

Postup pri poukazovaní 2% sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie, alebo ste firma:

1. Ak ste zamestnanci a daňové priznanie za vás vyplní zamestnávateľ
Dve percentá z dane z príjmov nám môžete poukázať, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. V žiadosti o ročné zúčtovanie v časti IX: vyznačte: “Žiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona)“. Žiadosť o ročné zúčtovanie odovzdajte zamestnávateľovi do 15. februára 2017.
Zamestnávateľ vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. Z potvrdenia si viete vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane. Presne túto sumu môžete poukázať v prospech vami vybranej mimovládnej organizácie, musí to však byť minimálne 3,32 €.
Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde uvediete svoje identifikačné údaje, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali. Identifikačné údaje Živeny, spolku slovenských žien – prijímateľa vašich 2% z dane sú už vo vyhlásení uvedené. Číslo účtu Živeny, spolku slovenských žien nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% prijímateľovi.
Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Ten do 90 dní od splnenia podmienok prevedie 2% z vašej zaplatenej dane v prospech Živeny, spolku slovenských žien.

2. Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie podávate sami
Dve percentá z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie v roku 2017 k dani z príjmov za rok 2016, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2016 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona. Vypočítajte si vaše 2% z dane.
Poukázať môžete aj menej ako 2%, minimálne to však musí byť 3,32 €.

3. Ak ste právnická osoba
V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2016 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% – IV. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
Vypočítajte si vaše 2% z dane. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Živeny, spolku slovenských žien. Poukázať 2% môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8,30 € pre jedného prijímateľa.