SPRÁVA O ČINNOSTI Miestneho odboru Živena Bratislava za rok 2016

Počas roka 2016 bola činnosť MO Živena Bratislava veľmi bohatá. Boli v nej návštevy divadiel, galérií, poznávacie vychádzky, výtvarná činnosť, organizácia a predaj na Bratislavských vianočných trhoch, spolupráca s Ružinovským domovom seniorov, pomoc pri upratovaní pred otvorením zrekonštruovaného Centra Živeny v Martine, organizačná pomoc pri priebehu otvorenia Centra Živeny aj pri príprave a realizácii literárnovednej konferencie Šoltésovej Martin. Našimi podujatiami sa snažíme napĺňať úlohy, vyplývajúce nám zo Stanov Živeny, spolku slovenských žien aj úlohy, vytýčené Programom Živeny „Z učebníc do verejného života“, na ktorom sme sa dohodli na programovej konferencii Živeny v roku 2015.

K 26. januáru 2017 máme v evidencii 133 členiek/členov, z toho 3 čestných členov (doc. PhDr. Miloša Kovačku, CSc., Mgr. Alfréda Swana a Alliu Christu Varkondovú). Počas roka 2016 sa 3 členky vzdali členstva v Živene (jedna zo zdravotných dôvodov, dve bez udania dôvodu).

FINANCIE
1. Príjmy a výdavky
Vzhľadom na zmeny na poste hospodárky nie sú financie za rok 2016 ešte celkom skompletizované podľa potrebných štandardov. Túto informáciu, spolu so správou revíznej komisie, predložíme koncom februára – začiatkom marca 2017, na mimoriadnej členskej schôdzi.
Poznámka:
Výbor Miestneho odboru aj všetky naše členky pracujú bez nárokov na odmenu. Pri príprave podujatí a dokumentov aj v roku 2016 (schôdzky, výlety, divadlá, práca na podujatiach Ústredia, vybavovanie úradných vecí) odpracovali cca 2 000 dobrovoľníckych hodín, čo v zmysle prílohy k zákonu č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ods. 4 §120 a pri sadzbe cca 2,70 eur/h predstavuje hodnotu cca 5 400 eur, ktoré ale nikde nefigurujú.

Charitatívny stánok Živena

Z predaja vo vianočnom stánku sme spolu s Ružinovským domovom seniorov zarobili 823 eur. Celkové príjmy boli teda necelých 2000 eur. Z toho sme dali 400 eur (polovicu zisku z vianočných trhov) partnerskému Ružinovskému domovu seniorov. V nadačnom fonde MO Živena Bratislava je teraz 791,81 eur ( 368,47 z roku 2015 + 423,34 za rok 2016).

PROGRAM a AKTIVITY

Celkovo sme našim členkám ponúkli 80 podujatí (9 podujatí Klub turistiek, 17 programov Klub výtvarníčok a 54 podujatí Klub priateliek umenia spolu s Klasickým klubom).

KLUBY

Klub priateliek umenia pod vedením Bayi Nikolajovej pokračoval v spolupráci so Slovenským národným divadlom, s Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava, Divadlom Astorka, s galériami SNG, GMB, Nedbalkou a inými kultúrnymi inštitúciami. Takto sme sa spoločne zúčastnili 54 podujatí.
Klub výtvarného umenia pod vedením Danky Hrtkovej zorganizoval 17 tvorivých stretnutí v kaviarni Edu café, v Ružinovskom domove seniorov a na plenéroch. Vedúca klubu D. Hrtková bola v roku 2016 aj garantkou Charitatívneho stánku Živeny na BVT.
Klasický klub pod vedením Nadi Kamenickej zorganizoval 3 popoludnia.
Turistický klub pod vedením Márie Turzovej a Emílie Mackovej zorganizoval 9 programov s odborným výkladom a programom, a to na rôzne pietne miesta, historické cintoríny, do Botanickej záhrady, na Devínsku Kobylu, po stopách Živeny v Bratislave, besedu so športovcami o olympiáde a paralympiáde v Riu.

Spolupráca s Ústredím Živeny
Spolkový dom Živeny – predsedníčka spolku a členka MO Ž Bratislava Magda Vášáryová spolu s Andreou Figulovou (spolupracovníčkou p. Vášáryovej mimoZiveny), vypracovali 5 projektov, aby získali peniaze na opravu havárií Spolkového domu v Martine, na vybudovanie Centra Živeny v Spolkovom dome Živeny a na vedeckú literárnu konferenciu Šoltésovej Martin. Pani Vášáryová osobne dozerala na priebeh prác a aj sa zapojila do likvidácie odpadu v miestnostiach na všetkých poschodiach, vrátane podkrovia, opravovala odkvapy, strešné okná, pomáhala pri čistení okien i vnútorných priestorov.
Aj ďalšie bratislavské Živeniarky pomáhali pred otvorením Centra Živeny: Alena Bučeková, Božka Václavová, Danka Hrtková, Baya Nikolajová, Joja Véghová, Anička Šantová a Janka Krajčovičová upratovali všetky priestory (chodby, sociálne zariadenie, poumývali okná v miestnosti, kde sa podávalo občerstvenie, vyleštili prezentačné panely na projekty, vyrobili galériu významných Živeniarok, z domu popriniesli obrusy, sviečky, inštalovali výstavu projektov na obnovu domu Živeny, umývali nábytok, vyzdobili priestory, preberali a servírovali občerstvenie, napiekli koláče, varili kávu, čaj… .Zabezpečili aj fotografovanie celého podujatia (Božka Václavová).
Do novej Knižnice Živeny v Spolkovom dome Živeny v Martine venovali bratislavské Živeniarky (Breierová, Šefranková, Jurášová, Kšiňanová a ďalšie) množstvo vzácnych kníh, viazaných časopisov Živena, Dennica.
Na Národnom cintoríne v Martine sme sa (8 spomínaných v súvislosti s Centrom Živeny) poklonili pamiatke významných Živeniarok a Živeniarov, ako aj našej poslednej predsedníčke “starej éry Živeny” Anne Jesenskej. Potom sme sa zúčastnili (a pomáhali pri organizácii) literárnej konferencie Šoltésovej Martin.
Predsedníčka MO Živena Bratislava Alena Bučeková je súčasne aj tajomníčkou Ústredia spolku. Ako predsedníčka MO aj ako tajomníčka spolku pomáhala pri organizácii 4 zasadnutí Predsedníctva spolku v Čadci, Banskej Štiavnici, Martine a v Brezne (posledného sa kvôli PN osobne už nezúčastnila).
Daniela Hrtková, členka MO Živena Bratislava je nielen vedúcou Klubu výtvarného umenia, ale aj predsedníčkou Revíznej komisie Ústredia spolku a zúčastňuje sa všetkých zasadnutí Predsedníctva spolku.

PROPAGÁCIA
V tomto roku sme sa prezentovali hlavne prostredníctvom sociálnych sietí, predovšetkým facebooku, kde bolo na Facebooku MO Ž Bratislava uverejnených 51 príspevkov s dosahom cca 6 000 ľudí (od januára do konca roku 2016). Najviac zaujali správy o našej účasti na vianočných trhoch (cca 2000 kliknutí). Cez facebook nás skontaktovala aj bývalá významná slovenská speváčka Zuzka Lonská, ktorá žije vo Švédsku a čulo sa zaujíma o našu činnosť. Zo spolupráce MO Ž Bratislava a Ružinovského domova seniorov natočila STV medailón, ktorý 2x odvysielala na STV 2 v publicistickej relácii Generácie.

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA ROK 2017
1. Budeme pokračovať v príprave rôznorodých programov. Zameriame ich, tak ako to bolo pre Živenu typické počas celej jej existencie, na kultúru, osvetu, vzdelávanie žien a výtvarné práce. V duchu záverov programovej konferencie Živeny by sme sa mali aktívnejšie zapájať aj do tém:
a) ktoré sa týkajú rovnoprávneho postavenia žien v spoločnosti;
b) opatrovania rodinných príslušníkov, ktoré sa v spoločnosti neprávom považuje za samozrejmosť a necenený údel žien;
c) pozdvihneme hlas za obranu týraných, mučených a zabíjaných žien na celom svete a pozdvihneme svoj hlas na ich obranu;
d) budeme ochraňovať a pestovať kultúrne hodnoty, ktoré sme zdedili a podporovať rozvíjanie tradičných remesiel;
e) po spustení internetového časopisu Živena budeme svojimi skúsenosťami a postrehmi prispievať k jeho obsahu.
2. Vzhľadom na veľkú ponuku podujatí a 132-člennej základne sústredíme prácu MO Živena Bratislava do klubov (Klub priateliek umenia, Klub výtvarného umenia, Klasický klub, Klub turistiek, Klub osvety). Tam sa môže prihlásiť každá členka, ktorá má zaplatené ročné členské.
3. Dvakrát ročne (na výročnej členskej schôdzi a v júni) zverejníme aktualizovanú ponuku podujatí MO Ž Bratislava. Kto bude mať o niektoré z podujatí záujem, prihlási sa vedúcej príslušného klubu. Tá potom zabezpečí informovanie prihlásených o prípadných zmenách termínov zvoleného podujatia. Formu informovania si zvolí každý klub podľa dohovoru s členkami klubu. O programoch budeme tiež informovať prostredníctvom e-mailov, na fb stránke, v kalendári akcií na www.bratislava.sk a v časopise in.ba.
4. Termíny začiatku podujatí si určujú kluby samé. Vzhľadom na požiadavky členiek na ich bezpečný návrat po podujatí domov, odporúčame sústrediť začiatky do predpoludňajších a popoludňajších hodín.
5. Pokračujeme v spolupráci s Ružinovským domovom seniorov, kde budeme pôsobiť predovšetkým v oblasti výtvarného umenia. Klientky domova prejavili záujem o zapájanie sa aj do ďalších aktivít, vhodných pre ich zdravotný stav. Preto sa riaditeľka Ružinovského domova seniorov Mgr. Ľubica Karelová stala členkou výboru MO Ž Bratislava.
6. Chceli by sme zintenzívniť spoluprácu s inými Miestnymi odbormi Živeny na Slovensku. V roku 2017 budú viaceré podujatia, organizované Ústredím v novom Centre Živeny v Martine:
-18. ročník Šoltésovej Martina
- Prehliadka víťazov literárnej súťaže Inšpirácie spod Sitna (MO Banská Štiavnica)
- Moderné metódy vyučovania matematiky – prednáška Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. (syna Nadi Hejnej a vnuka Márie Pietrovej, poslednej predsedníčky, Živeny pred rokom 1950)
- Problematika rovného zdaňovania v nadväznosti na dôchodkový systém – prednáška assoc. Doc. Danuše Nerudovej, Ph.D. z Mendelovej univerzity v Brne (v spolupráci s NOS)
- Poľská skúsenosť s novými návrhmi zákonov, ktoré zasahujú do života žien. Pozvánka Ústredia do Krakowa.
7. Pokračovanie v spoločných návštevách divadiel a ďalších kultúrnych podujatí.

V Bratislave 26. januára 2017

PhDr. Alena Bučeková
predsedníčka
Miestny odbor Bratislava
Živena, spolok slovenských žien