20 rokov MO Živena Smižany

Na lúkach slovenských, kde Vesna rozsievala kvety, vyrástol vzácny skvost. Národu svojmu svieti. ŽIVENA – matka, Matice sestra milá, čo verné Slovenky s láskou k srdcu pritúlila.

Živena Smižany 2 Reprezentačné priestory Kaštieľa poskytli 8.11.2014 možnosť dôstojného prijatia celoslovenskej predsedníčky spolku Živena a poslankyne NR SR, Magdy Vašáryovej pri príležitosti 20. výročia založenia miestneho odboru v Smižanoch. Obecné kultúrne centrum v spolupráci so ZŠ na Komenského ul. pripravilo vkusný slávnostný galaprogram, v ktorom sa striedalo hovorené slovo s hudbou. Po príhovore starostu obce Ing. Michala Kotradyho, ktorý predstavil našu obec, nasledoval príspevok p. Vašáryovej, v ktorom zdôraznila poslanie Živeny v súčasnej spoločnosti, ktorým je nielen prispievanie k národnému, duchovnému a hmotnému zveľadeniu Slovenska, ale aj jeho zameranie sa na zlepšenie postavenia žien a rodín v spoločnosti. Pozvanie prijali aj členky, ktoré boli v roku 1994 na ustanovujúcej schôdzi zvolené za členky nového výboru, a ktoré sa zároveň spolu so súčasným výborom podpísali do pamätnej knihy obce.

Z histórie
28. novembra 1994 sa na Obecnom úrade v Smižanoch uskutočnila zakladajúca schôdza MO Živeny. Z poverenia prípravného výboru ju otvorila a viedla pani Dana Cvengrošová. Pozvanými hosťami bola riaditeľka Domu matice slovenskej v Sp. N. Vsi – p. Fabianová, z Ústredia Živeny v Martine – PhDr. Viera Sedláková, z Regionálneho kultúrneho centra v Sp. N. Vsi – p. Richnavský, predseda MO MS v Smižanoch – Ing. Peter Lacko a riaditeľky smižianskych základných a materských škôl.. Za prvú predsedníčku MO v Smižanoch bola na tejto zakladajúcej schôdzi zvolená pani Dana Cvengrošová. Členkami výboru boli: Mgr. Ľudmila Trošanová, Zuzana Giertlová, Iveta Štrauchová, Ľubica Frankovičová, Anna Timková. Mária Džubáková, Mária Cvengrošová, Monika Szabová boli členkami revíznej komisie. Na tejto schôdzi bol schválený aj návrh činnosti MO Živeny. V roku 1994 mal miestny spolok 31 členiek. Prvým podujatím v spolupráci s MO MS bolo predvianočné popoludnie s názvom „Čaro Vianoc“ . Na ňom vystúpili deti zo ZŠ a MŠ s programom o vianočných zvykoch a tradíciách, ktoré sa zachovali v našej obci.

Ďalšími podujatiami spolku boli :
spomienka venovaná 140. výr. narodenia Eleny Maróthy Šoltésovej
Zlatý dukát Janka Hraška – slovenské ľudové rozprávky vo forme divadla
výstava „Remeslo má zlaté dno“
akadémia k 180. výr. narodenia Ľ. Štúra
návšteva predstavenia ochotníckeho divadla „Kubo“ v Smižanoch
výstava „Zlaté ruky“ v spolupráci s Národopisným múzeom v Smižanoch (členky MO zozbierali 380 ručných prác).
30.11.1998 na výročnej členskej schôdzi MO Živeny bol zvolený nový výbor pod vedením pani Márie Cvengrošovej, ktorá viedla Živenu do roku 2005.

Súčasnosť
Od r. 2005, kedy sa na výročnej členskej schôdzi uskutočnili voľby nového výboru, predsedníčkou sa stala Katarína Babíková, ktorá ňou je dodnes. Za spomínané obdobie až po rok 2014 spomeniem aspoň niekoľko podujatí organizovaných MO Živena, ale aj tie, na ktorých sa spolupodieľala:
- výstava pod názvom „Fašengy, fašengy…
- výstava k roku kresťanskej kultúry pod názvom „Symbolika kresťanstva“
- literárne popoludnie Janka Silana, nedožitých 85 rokov
- výstava II. ročník „Zlaté ruky“ v Národopisnom múzeu v Smižanoch
- literárne popoludnie – 180. výr. narodenia Andreja Sládkoviča
- spomienková slávnosť – 50. výr. úmrtia vdp. Matúša Pajdušáka
- prvá fašiangová zábava organizovaná MO Živena v Kultúrnom dome v Smižanoch pod názvom „ Ked fašengy, ta fašengy, ta še fašengujme“
- zájazd do Martina a okolia;
- výstava III. ročník „ Zlaté ruky “ v Národopisnom múzeu v Smižanoch;
- návšteva Štátneho divadla Košice, opera „ Nabucco“;
- výstava IV. ročník „ Zlaté ruky“ v Národopisnom múzeu v Smižanoch;
- literárne popoludnie venované životu a tvorbe Hany Zelinovej;
- návšteva divadelného predstavenia „Kocúrkovo“ v Spišskom divadle v Sp.N.V.;
- spoločenské podujatie pod názvom „Ženy – ženám“ organizované ZUŠ D. Štraucha v Smižanoch;
- výstava V. ročník „ Zlaté ruky“ v Národopisnom múzeu v Smižanoch;
- literárne popoludnie venované 20. výročiu úmrtia Pavla Suržina;
- návšteva divadla Jonáša Záborského v Prešove – muzikál „František z Assisi“;
- literárne popoludnie venované M. Kukučínovi – 80. výr. úmrtia;
- výstava „ Ako sa žilo v Smižanoch“ v Národopisnom múzeu v Smižanoch;
- výstava VI. ročník „ Zlaté ruky“ v Národopisnom múzeu v Smižanoch;
- literárna akadémia venovaná spisovateľovi Pavlovi Suržinovi, nedožité 70- tiny;
- Vianoce v kaviarni Slávia – predstavenie Petra Stašáka;
- výstava “Ikonopisectvo” v Národopisnom múzeu v Smižanoch;
- výstava VII. ročník „ Zlaté ruky“ v Národopisnom múzeu v Smižanoch;
- literárny večer venovaný 60. výročiu úmrtia Boženy Slančíkovej Timravy;
- výstava „Kúdzeľná chyža“ v Národopisnom múzeu v Smižanoch;
- vianočné posedenie Živeny v Kaštieli spojené s koncertom „Vianoce, Vianoce už sú tu znova“ ;
- členská schôdza s literárnym spomínaním na rodáka Vladimíra Durdíka ml.;

Každoročne sa konajú výročné členské schôdze Živeny. K dnešnému dňu evidujeme v MO Živene 65 členiek. Mnoho z našich členiek účinkuje vo FS Smižančanka a tiež v ochotníckom divadle pri OKC Smižany, a tak napĺňajú jednu z ideí Živeny, a to zachovanie kultúrnych tradícií pre ďalšie generácie.
Chcem sa pri príležitosti nášho 20. výročia Živeny poďakovať Obecnému úradu v Smižanoch, pod vedením p. starostu Ing. Michala Kotradyho za podporu, poslancom OZ v Smižanoch za schválenie dotácie na podporu našej činnosti, OKC v Smižanoch pod vedením p. Mgr. Dany Cvengrošovej za spoluprácu a pomoc pri organizovaní podujatí a poskytnutí priestorov pre naše činnosti, základným, materským školám a ZUŠ v Smižanoch za spoluprácu a krásne programy, ktoré pre nás pripravujú, ZŠ na Komenského ul. pod vedením p. riaditeľky RNDr. Jany Vozárovej, Národopisnému múzeu v Smižanoch pod vedením Gitky Kočišovej za dlhoročnú spoluprácu , MO MS i Klubu dôchodcov „Smižančan“. Za podporu tohto podujatia ďakujem PD Čingov Smižany. V neposlednom rade sa chcem poďakovať členkám výboru, ale aj tým členkám, ktoré vždy a ochotne pomáhajú pri príprave a uskutočňovaní našich podujatí a aktivít. Prajem zo srdca Živene do ďalších rokov veľa dobrých nápadov a odhodlanie zachovávať kultúru a tradície v našej krásnej obci Smižany pre ďalšie generácie.

Katarína Babíková, predsedníčka Miestneho odboru Živena Smižany