MO Banská Bystrica

Živena, spolok slovenských žien, Miestny odbor Živeny v Banskej Bystrici obnovil svoju činnosť na zakladajúcej schôdzi, ktorá sa konala 12.9.2013. Cieľom spolku Živena MO Banská Bystrica je nadviazať na výchovno – vzdelávacie, kultúrno – záujmové a propagačno – informačné tradície. Spolok je veľkým prínosom pre dnešné vzdelávanie dospelej populácie a to nielen žien, ale aj mužov na Slovensku. Miestny odbor má niekoľko klubov: Klub umeleckých remesiel, Klub slovenskej literatúry, Klub fytoterapie a Plavecký klub.

Miestny odbor Banská Bystrica
1. Ing. Janka Slaná, MBA – predsedkyňa/ podnikateľka – predsedníčka
2. Ing. Anna Pisárová – podpredsedkyňa/hodnotiteľka projektov/riaditeľka Občianskeho zduženia Programing – Project – Marketing (OZ PPM), Banská Bystrica – podpredsedníčka
3. Anna Spišiaková -tajomníčka/dôchodkyňa/verejná správa, zdravotníctvo -tajomníčka
4. Eva Mlatcová – hospodárka/dôchodkyňa/ metodička pre školské
stravovanie KŠÚ Banská Bystrica – členka
5. Elena Dzurianíková evidencia členiek/dôchodkyňa/vzdelávanie – členka

Revízna komisia
1. Magdaléna Janeková, Ministerstvo vnútra SR/ referentka
2. Marcela Grandtnerová, dôchodkyňa/intuitívna liečba
3. Alžbeta Gregorová, dôchodkyňa/vychovávateľka

Nevolená funkcia Kronikárka
Mária Joklová – kronika /dôchodkyňa/ súdna zapisovateľka