Archívy autora: Alena Bučeková

O Alena Bučeková

alena18578gf

Životné jubileum Daniely Daníkovej – dlhoročnej predsedníčky MO Živeny v Žiline.

 Foto Daniela DaníkováDovŕšenie 80. roku života patrí k významným udalostiam v živote človeka. Je to doba bilancovania prežitých rokov i plánovania budúcnosti.

K tomuto životnému jubileu v mene všetkých členov Miestneho odboru Živeny v Žiline želám Daniele Daníkovej, aby budúce roky “Svojho“ života prežila zaujímavo ako tie, ktoré má práve za sebou, aby aj naďalej mala v sebe veľa pozitívnej energie, aktivity, radosti a spokojnosti. Zároveň jej ďakujem za 18-ročnú prácu predsedníčky, ktorú vykonávala do 10.3.2017 a ku ktorej potrebovala veľa usilovnosti na zvládnutie celého kolektívu pri plnení náročných úloh odboru v jednotlivých rokoch.

Narodila sa 25. augusta 1937 v Žiline. Po ukončení ÚSO s maturitou pracovala 43 rokov v oblasti ekonomiky v Kysuckom Novom Meste. V roku 1987 sa vrátila do Žiliny. Odchodom do dôchodku, v roku 1997, cítila viac a viac túžbu po aktívnej činnosti a tak hľadala uplatnenie v prostredí, ktoré by jej aj v poproduktívnom veku umožňovalo uspokojenie. Začala navštevovať kurz výroby dekoratívnych predmetov zo slaného cesta v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. Táto forma kreatívnej činnosti ju zaujala a preto sa jej začala venovať.

Súčasne našla aj kolektív žien, organizovaných v „Živene“, ktorý svojim programom plne naplňoval jej predstavy aktívnej činnosti v duchu uchovávania ľudového tradičného prejavu a zručností.

Ešte aj dnes si spomínam, keď na jar roku 1998 prišla do Živeny s veľkou taškou, v ktorej ukrývala svoj poklad – obraz „Kvetinárky“, reliéf zo slaného cesta. Kolektívu žien sa chcela predstaviť nielen ako nová členka, ale aj ukážkou svojej práce. V Živene absolvovala dva kurzy – výroby bábik zo šúpolia a oplietania drôtom. Napriek tomu, že ju obidve techniky zaujali, vrátila sa ku slanému cestu. Vytvára najmä dekoratívne predmety s vianočnou a veľkonočnou tematikou. Venuje sa aj iným motívom ako sú kvety, ovocie, zvieratká a figurálne motívy. K jej obľúbeným námetom patrí adventné vence, svietniky a betlehemy. Svoje výrobky vystavuje na veľkonočných a vianočných výstavách, ktoré usporadúva MO Živena a Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Betlehemy a adventné vence vystavovala aj v rôznych inštitúciách na Slovensku, v Česku a Poľsku. Mnohé z nich sa dostali aj do zahraničia – Luxemburska, Spojených arabských emirátov, Mexika, Fínska, Švédska a Srbska.

Od vstupu do Živeny sa aktívne zúčastňovala činnosti spolku a pomáhala pri plnení rôznych úloh. Na návrh členiek bola 29.3.1999 na Výročnej členskej schôdzi zvolená za predsedníčku Miestneho odboru. Pod jej vedením Živena naďalej pokračovala vo svojej činnosti, ktorú v rôznych smeroch rozvíjala a dopĺňala o nové aktivity.

V súčasnosti patrí MO Živena v Žiline k najaktívnejším Miestnym odborom na Slovensku a tak bude ťažké na tomto mieste spomenúť to najdôležitejšie, čo realizoval. Svoj program zameral do vnútra spolku, smerom k vlastným členom, pre ktorých pripravoval a pripravuje prednášky, besedy, poznávacie zájazdy po Slovensku a zahraničí, zabezpečuje návštevy výstav, divadelných predstavení a pod.

Zameranie programu smerom von je určené pre širokú verejnosť.

Živena propaguje svoju činnosť v pútači na Hlinkovom nám., realizáciou výstav, rôznych kurzov a predvádzaním ručných prác.

Najvýznamnejšie miesto v programe miestneho odboru zaujíma tradičný ľudový výtvarný prejav, súčasné kreatívne techniky a textilné ručné práce, ktoré Živena prezentuje formou výstav, predvádzaním na rôznych podujatiach a organizovaním kurzov. Popri vianočných a veľkonočných výstavách, ktoré sprevádzajú Živenu od počiatkov jej činnosti, začala od roku 2005 realizovať tematicky zamerané výstavy prác členiek spolku, ale aj tradičných prác našich predkov. Z celkového počtu 12 výstav treba vyzdvihnúť výstavy „Z truhlíc starých materí“, Maľované ihlou a výstavu, venovanú 15. výročiu oživenia Živeny“. Realizované výstavy mali dobrú úroveň a mohli sa smelo zrovnávať s výstavami mnohých profesionálnych inštitúcií. Členky spolku sa zúčastňujú aj výstav usporiadaných rôznymi organizáciami v meste, na Slovensku i v zahraničí.

Živena organizovala pre svoje členky a neskôr aj pre verejnosť kurzy tradičných techník (maľovania kraslíc, pečenia a zdobenia perníkov, výroby bábik zo šúpolia, vyšívania, paličkovania a pod. V poslednom období realizujeme i kurzy súčasných kreatívnych techník, vychádzajúcich z klasických remesiel (výroba dekoratívnych predmetov z nových materiálov, zo slaného cesta, z filcu a pod.) Pre verejnosť pripravujeme spoločné posedenia, spojené s predvádzaním rôznych kreatívnych techník pod názvom „Tvoríme so Živenou“. Úspešné boli aj kurzy pre deti v školách a pre seniorov.

Členky MO predvádzali svoje výrobky na rôznych remeselníckych podujatiach, jarmokoch i folklórnych slávnostiach v Žiline i v regióne. Zúčastňovali sa napr. Staromestských slávností v Žiline, Jánošíkových dní v Terchovej, jarmokov v Radoli, Púchove a ďalších. Nemožno nespomenúť rôzne akcie v Živene (jubileá členiek, popoludnia s poéziou) i podujatí v meste (Deň seniorov, Žilinský kapustný deň), ktoré oživuje piesňami naša spevácka skupina.

V charitatívnej činnosti sme sa zamerali na pomoc Detskému domovu vo Svederníku, neskôr na zber ošatenia pre krízové centra a Charitu.

MO Živeny spolupracuje aj s inými organizáciami, kultúrnymi zariadeniami, obecnými úradmi, s Mestským úradom v Žiline a Žilinským samosprávnym krajom pri zabezpečovaní rôznych podujatí v meste i regióne.

V rámci cezhraničnej spolupráce uzavrela Živena v roku 2009 družbu so „Svazem důchodců“ z Frýdku-Místku (ČR). Obidve združenia sa pravidelne stretávajú v miestach a regiónoch ich pôsobnosti.

Vo svojom príspevku som spomenula len najvýznamnejšie podujatia a výsledky našej činnosti. Daniela Daníková bola počas svojho predsedníctva dušou MO Živeny. Plným právom jej patrí uznanie a poďakovanie za všetky úspechy, ktoré sme dosiahli, aj za to, že jej pričinením sa MO dostal do povedomia širokej verejnosti. Po celú dobu stála popri nás, pomáhala všade tam, kde to bolo potrebné. Zodpovednej a náročnej úlohy predsedníčky sa vzorne zhostila. Jej zásluhou je aj posilnenie členskej základne o 10 mladých členiek.

Za svoju organizátorskú prácu v Živene, za šírenie ľudových tradícií dostala ďakovné listy od rôznych inštitúcií – Ústredia Živeny, spolku slovenských žien a od predsedu Žilinského samosprávneho kraja.

Preto jej ešte raz v mene všetkých členov Miestneho odboru Živeny v Žiline ďakujem za všetko, čo pre spolok vykonala a do ďalších rokov jej prajem veľa radosti a úspechov.

Za MO Živena- SSŽ Žilina

PhDr. V. Kejlová

 

Šoltésovej Martin netradične – o mladých literátoch

Tohtoročný Šoltésovej Martin bol spočiatku tradičný. Navštívili sme Národný cintorín, položili kyticu na hrob Eleny Maróthy Šoltésovej, naša pani predsedníčka Magda Vášáryová privítala medzi nami aj tohtoročných detských víťazov celoslovenskej literárnej súťaže „Inšpirácie spod Sitna“, ktoré organizuje MO Živena Banská Štiavnica. Spolu sme si zaspievali hymnus „Kto za pravdu horí“ a rozišli sa obzrieť ďalšie hroby významných Živeniarok a Živeniarov. Tu nás čakala ďalšia novinka – zaujímavé informácie o našich dejateľoch a ich hroboch v podaní členky MO Živena Martin Jelky Borcovanovej, inak dlhoročnej pracovníčky Literárneho múzea v Martine. Milo nás prekvapilo, že tak, ako nám pán primátor Martina Andrej Hrnčiar sľúbil, že opravia poškodené a zanedbané hroby významných osobností Živeny v Martine, tak sa aj stalo. Najviac sme sa potešili, že sme objavili krásne vynovený hrob historicky prvej predsedníčky Živeny, Anny Pivkovej. Ďakujeme.
Po návšteve cintorína sa cesty členiek Predsedníctva Živeny a víťazov súťaže rozdelili. Členky Predsedníctva Živeny mali svoje pravidelné rokovanie a našich malých víťazov, spolu s ich rodičmi, vzala Jelka Borcovanová do Literárneho múzea.
Popoludní sme sa už vo vynovenej Divadelnej sále Spolkového domu Živeny venovali umeniu. Privítala nás predsedníčka spolku Magda Vášáryová, priblížila nám, ako sa zo starej, ošumelej veľkej miestnosti stala krásna nová Divadelná sála s variabilným javiskom. Prestavbu Spolkového domu Živeny nám pochválil aj pán viceprimátor Martina Imrich Žigo a skonštatoval, že sa z neho stáva krásna a dôstojná budova, na ktorú môže byť Martin hrdý. Odovzdal aj ocenenie pre najaktívnejšiu ženu Martina. Javisko potom ovládli deti z divadelného súboru Kamarát pri MO Ž Martin pod vedením Evy Benčíkovej. Modernou rečou -násťročných sprostredkovali Elenu Maróthy Šoltésovú ako školskú úlohu (E.M. Šoltésovú si zahrala vedúca súboru Eva Benčíková). Potom sme sa započúvali do 11 víťazných prác (zoznam víťazov). I keď autori boli v sále, dostalo sa im tej cti, že si svoje diela nemuseli čítať sami, ale prečítali ich deti z divadelného súboru Kamarát. Vyhlasovateľka súťaže, predsedníčka Miestneho odboru Živeny v Banskej Štiavnici – Renátka Taligová, im nielen pogratuľovala, ale aj odovzdala zaujímavé ceny.
Na záver tajomníčka Ústredia Živeny Alena Bučeková prečítala zdôvodnenie udelenia Ceny Eleny Maróthy Šoltésovej za celoživotné dielo v oblasti literatúry. Predsedníctvo spolku rozhodlo, že ho udelí In memoriam Božene Slančíkovej Timrave – Živeniarke, ktorá sa síce celý život pasovala s chudobou, ale literárne dielo, ktoré nám zanechala a je dodnes aktuálne a obdivované doma i vo svete, je hodné Nobelovej ceny. Timrave, pri príležitosti 150. výročia jej narodenia (2. októbra 1867), venovala Živena dokonca celý rok 2017. Ocenenie – krásnu plaketu – odovzdá predsedníčka spolku Magda Vášáryová primátorke mesta Lučenec 21. októbra 2017 pri príležitosti vedeckej konferencie o živote a diele Boženy Slančíkovej Timravy. Tú pripravuje Živena v spolupráci s mestom Lučenec, kde Timrava skonala aj je pochovaná.
Predsedníctvo Živeny Martin 22.9.2017 ŠM 2017 Magda VášáryováŠM Inšprácie spod Sitna víťazi s RTPohľad do pléna 1 Foto RT

Za Štefanom Nosáľom

Aj Živeniarky smútia za nezabudnuteľným tanečníkom, choreografom a neodmysliteľnou postavou Lúčnice – národným umelcom, nositeľom Radu Ľudovíta Štúra aj Pribinovho kríža Štefanom Nosáľom. Vo veku 90 rokov nás navždy opustil v sobotu 22. júla 2017. Aj keď nebol priamo pri vzniku Lúčnice zo Živeny, boli to práve Živeniarky, ktoré ho nadchli pre folklór a neskôr pre Lúčnicu. V jednom z rozhovorov s Helenou Dvořákovou (2013) na to spomína slovami: „Živena nacvičovala v telocvični internátu na Svoradovej v Bratislave a ja som tam býval v internáte. Počul som, ako spievajú Ej, hore na Poľane… To bolo asi v roku 1947. A ja: Čo to? Čo to? Intenzívnejšie som ich ale zaregistroval v roku 1949. To už boli Živeniarky spojené s odzemkármi do folklórneho súboru Lúčnica. Profesor Zachar robil predstavenie Rok na dedine. Veľmi sa mi to páčilo: a povedal som si – Toto by som chcel robiť!“ V tom istom roku som bol ako študent stavariny na Trati mládeže. Boli tam aj Lúčničiari a okrem stavania železničnej trate viedli aj tanečnú skupinu. Tak som sa do nej prihlásil a v Lúčnici som už zostal. Keď Živeniarky Chodáková a Baková v roku 1952 z Lúčnice odišli, bol som zvolený za jej šéfa.“
Pán profesor Nosáľ zostal verný nielen Lúčnici, ale i Živene. Napriek chorobe nás v roku 2014 prišiel, spolu s Lúčničiarmi, osobne pozdraviť pri príležitosti 145. výročia vzniku Živeny.
Ďakujeme, pán profesor Nosáľ, že ste sa nechali zlákať Živeniarkami do Lúčnice a že ste Lúčnicu a slovenský folklór vyviedli do výšin úspechov, aké nemajú na svete obdobu. Váš odchod je pre nás obrovskou stratou, ale sme hrdé, že sme mali možnosť poznať Vás osobne.
Zostanete navždy v našich spomienkach.

prof. Nosáľ v MDPOH

Živena zasadala v Jelšave

V sobotu 24. júna sa zišlo Predsedníctvo Živeny, spolku slovenských žien na svojom zasadnutí v Jelšave. S pani predsedníčkou Magdou Vášáryovou (ozaj, viete, že je čestnou občiankou Jelšavy?) sme preberali úspešnú prestavbu Spolkového domu Živeny v Martine, jej financovanie aj prípravu podujatí, ktoré bude Ústredie Živeny organizovať na jeseň: septembrovú prehliadku víťazov „Inšpirácií spod Sitna“ – literárnej súťaže banskoštiavnických Živeniarok (po prvý raz bude súčasťou „Šoltésovej Martina“), októbrovú vedeckú konferenciu o Timrave v Lučenci a novembrovú v Bratislave, ako aj novembrové volebné Valné zhromaždenie v Bratislave.
Jelšava nás privítala krásnym počasím a doslova s otvorenou náručou. V krásnej novej záhrade Mestského múzea, ktoré sídli v zreštaurovanom meštianskom dome z 18. storočia, voňala práve poliata tráva a levanduľa, pod slnečníkmi čerstvá káva. Naše rokovanie prišla pozdraviť pani riaditeľka múzea Tatiana Strelková. Predstavila nám Jelšavu ako historicky významnú banskú oblasť, založenú v prvej polovici 13. storočia, bohatú nielen krásnou prírodou, ale aj bohatstvom nerastných surovín. Do 13. stor. spadá aj výstavba Rotundy svätej Margity Antiochijskej v Šiveticiach, ktorá je najväčšou románskou rotundou na Slovensku i v celej strednej Európe. Prvý významný rod Ratoldovcov de Ilswa tu zanechal Jelšavský hrad (známy ako Starý hrad), ktorý postavili v horách západne od mesta koncom 14. storočia. Zo 16. storočia je Coburgovský kaštieľ, ktorý je vlastne Koháryovský (keď sa bulharský cár Ferdinand Georg Coburg oženil s dcérou uhorského šľachtica Máriou Antoniou Koháry, nielenže sobášom získal kaštieľ, ale stal sa aj najbohatším uhorským magnátom). Tento kaštieľ sa v súčasnosti mení z nepredajnej ruiny na krásny skvost vďaka obrovskému nadšeniu a úsiliu primátora mesta Milana Kolesára, ktorý sa snaží na Slovensku i v zahraničí získavať peniaze na jeho záchranu a obnovu. V kaštieli teraz vládne zanietená koordinátorka pamiatkovej obnovy Viera Kozárová, ktorá vás kaštieľom prevedie tak, že namiesto popraskaných odkrytých múrov a vysokých lešení vidíte nádherne zariadené izby, namiesto robotníkov prechádzajúcu sa šľachtu a služobníctvo. Spolu s mestom tu už organizuje aj historické divadlá, koncerty i vianočné trhy. Odhalené múry sú krásnou historickou kulisou…
Námestie v Jelšave ponúka aj ďalšie skvosty – tolerančný Evanjelický kostol z 18. storočia s bohato vyrezávaným oltárom a kazateľnicou; katolícky kostol, zasvätený úcte apoštolov svätého Petra a Pavla z roku 1719 (po požiari znovu postavený v pol. 19. storočia). Mestský úrad sídli v zrekonštruovanom dome z roku 1781. Pán primátor Kolesár sa zo skrásňovania starých budov teší. No mrzí ho, že mesto, ktoré je obdivované a navštevované pre svoje prírodné krásy Muránskej planiny či aragonitovej jaskyne, pamiatky a bohatú remeselnícku históriu (v 17. – 18. storočí tu bolo cca 40 druhov remesiel – kováči, garbiari, kožušníci, gubári, furmani, obuvníci, čižmári, tkáči, súkenníci, krajčíri, hrnčiari, povrazníci, zvonkári…), má dnes, aj s ohľadom na 50-percentné zastúpenie Rómov na počte obyvateľov mesta, vysokú nezamestnanosť. Ale nevzdáva sa. Tým, čo chcú pracovať, ponúka okrem možností v Slovenských magnezitových závodoch aj prácu pri obnove pamiatok, či v ďalších službách pre mesto. Tých neprispôsobivých sa snažia umravniť aj s pomocou občianskych hliadok, ktoré tiež tvoria z Rómov. Osvedčili sa. A tak verí, že sa mu bude dariť zháňať peniaze, aby Jelšava prekvitala a aby bola mestom, ktoré láka obyvateľov i návštevníkov krásnou prírodou, bohatou históriou i súčasnosťou. A o to sa už snaží aj Miestny odbor Živeny Jelšavanka, ktorý vznikol v roku 2014, na 150. výročie vzniku Jelšavského ženského spolku (zal. v roku 1864 Lujzou Ferienčíkovou – viac o spolku TU), ktorý bol dokonca o 4 roky starší ako Živena… Veríme, že jeho predsedníčka Jarka Sklenáriková bude takou osobnosťou ako bola jej predchodkyňa a že sa jej podarí podporovať vzdelanosť a kultúru (veríme, že aj s pomocou takých mužov, akým je pán primátor) v Jelšave tak, ako to robil literát Daniel Sinapius-Horčička (1663-1665 najvýznamnejší rektor jelšavskej školy), Ján Pavel Havaš (v rokoch 1810-1851 učiteľ v Jelšave – ako prvý v Rakúsku aj v Uhorsku zaviedol čisto dievčenské triedy), či Mária Basilides – operná diva pôsobiaca na európskych operných scénach.
Pán primátor Kolesár, pani riaditeľka Strelková, pani Kozárová, milá predsedníčka Živeny Jarka Sklenáriková i všetky jelšavské Živeniarky, ďakujeme za krásny zážitok. Držíme vám palce pri krášlení vášho mesta a tešíme sa na ďalšie stretnutie v Jelšave.
Text a foto: Alena Bučeková
riaditeľka múzea na rokovaní ŽivenyPríhovor primátora KolesáraNa nádvorí Coburgovského kaštieľaViera Kozárová ukazuje

Za Lydkou Schniererovou

V piatok 2. júna 2017, žiaľ, dotĺklo srdce novodobej predsedníčky Miestneho odboru Živeny, spolku slovenských žien v Banskej Bystrici,
Doc. Ing. Lýdie Schniererovej, CSc.
Predsedníčkou banskobystrického odboru Živeny sa stala na jeho ustanovujúcej schôdzi 12. septembra 2013 a s obetavosťou a na svoj vek i zdravotný stav s obdivuhodnou energiou a závideniahodnou aktivitou rozprúdila jeho činnosť a prácu jeho klubov takmer do dnešnej podoby. Zaslúžila sa o to, aby naše mesto a jeho inštitúcie vnímali náš spolok ako jeden z ďalších subjektov na poli kultúry a spoločenského života, ponúkajúci nielen ženám zmysluplnú náplň všedných dní.
Budeme na Teba spomínať, Lydka, česť Tvojej pamiatke!
Tvoje Živeniarky

Venujte Živene 2 percentá

Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z vašej dane vybranej neziskovej organizácii. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či 2% z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo ich váš daňový úrad prevedie vami určenej neziskovej organizácii. Jedným zo zaregistrovaných oprávnených prijímateľov 2% za rok 2016 sme aj my, Živena, spolok slovenských žien.

Názov: Živena, spolok slovenských žien
Forma: Občianske združenie
IČO: 00591921
Ulica: Štefánikova 25
Mesto: Bratislava
PSČ: 81109
Bankový účet: číslo účtu: 636471/5200; OTP banka; IBAN: SK54 5200 0000 0000 0063 6471

Postup pri poukazovaní 2% sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie, alebo ste firma:

1. Ak ste zamestnanci a daňové priznanie za vás vyplní zamestnávateľ
Dve percentá z dane z príjmov nám môžete poukázať, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. V žiadosti o ročné zúčtovanie v časti IX: vyznačte: “Žiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona)“. Žiadosť o ročné zúčtovanie odovzdajte zamestnávateľovi do 15. februára 2017.
Zamestnávateľ vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. Z potvrdenia si viete vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane. Presne túto sumu môžete poukázať v prospech vami vybranej mimovládnej organizácie, musí to však byť minimálne 3,32 €.
Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde uvediete svoje identifikačné údaje, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali. Identifikačné údaje Živeny, spolku slovenských žien – prijímateľa vašich 2% z dane sú už vo vyhlásení uvedené. Číslo účtu Živeny, spolku slovenských žien nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% prijímateľovi.
Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Ten do 90 dní od splnenia podmienok prevedie 2% z vašej zaplatenej dane v prospech Živeny, spolku slovenských žien.

2. Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie podávate sami
Dve percentá z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie v roku 2017 k dani z príjmov za rok 2016, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2016 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona. Vypočítajte si vaše 2% z dane.
Poukázať môžete aj menej ako 2%, minimálne to však musí byť 3,32 €.

3. Ak ste právnická osoba
V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2016 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% – IV. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
Vypočítajte si vaše 2% z dane. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Živeny, spolku slovenských žien. Poukázať 2% môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8,30 € pre jedného prijímateľa.

 

Rad Ľudovíta Štúra pre Zoru Jesenskú

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes vyznamenal Radom Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam aj Zoru Jesenskú, dlhoročnú predstaviteľku Živeny, spolku slovenských žien za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj prekladateľskej činnosti.
Viac informácií o Zore Jesenskej na:
http://spolokzivena.sk/osobnosti/zora-jesenska/