Maťko Hrebenda zo Živeny

V piatok 19.augusta 2016 sa krátko pred 10. hodinou dopoludnia vybral náš národný blúditeľ a martinský antikvár Jano Cíger z Mädokýša (predseda MO Živena Martin) na Púť Mateja Hrebendu, národného buditeľa, kníhkupca i veršotepca a v prvom rade na jeho počesť.
Putuje s vozíkom naloženým 200 knižkami, limitovanou sériou z tejto akcie, oblečený v polokroji s klobúkom.
Odkiaľ a kam?
Lipovec – Martin – Turčianske Teplice – Banská Bystrica – Brezno – Tisovec – Rimavská Píla. Zo zachádzkami do obcí po ceste je odhadovaná dĺžka 160 km pešo, predpokladaný čas 5 – 6 dní.
Na Lipovci pri Vrútkach sa narodila Hrebendova matka Alžbeta rod. Lamoš, v matrike písaná Levko. V jedenástom roku Matejovho života zomrela. Matej Hrebenda sa narodil v Rimavskej Píle 10. marca 1796 a zomrel ako 84-ročný v Hačave v roku 1880, kde ho v súčasnosti pripomína pomník. Matej Hrebenda veľkú časť života bol nevidomý, napriek tomu sa nepoddal svojmu osudu a robil predajom kníh, ich záchranou, osvetovou činnosťou, nosením listov a správ obrovskú robotu pre slovenský národ.
Hrebendu si vážili velikáni tej doby a Karol Kuzmány o ňom povedal: Nemôže slepý slepého viesť; tento slepý by však bol dobrým vodcom i mnohému vidomému.
V túžbe nedať zaniknúť v čase takýmto velikánom, uskutočňuje sa tento pochod. Ak sa počas neho ktosi pridá na slovo, alebo na pomoc, potiahnuť vozík, ten je vítaný.
Zdraví Jano Cíger z Mädokýša


Výzva na predloženie cenovej ponuky: Stabilizácia kultúrnej pamiatky Dom Živeny

Výzva na predloženie cenovej ponuky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka

na dodanie  zákazky:

Stabilizácia kultúrnej pamiatky Dom Živeny

(stavebná práca)

 

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie :  Živena – spolok slovenských žien

IČO :                        00591921

Sídlo organizácie :    Štefánikova 25, 811 09 Bratislava – Staré Mesto

Internetová adresa:   http://www.spolokzivena.sk/

 

Kontaktné osoby:  

Magdaléna Vášáryová

Telefón :0910799744

Email: zivena.ustredie@gmail.com

 

Vo veciach technických: Martin Katuščák

Email: katuscak@websluzby.sk

Telefón: 0907 818 963

 

 

2.    Princípy verejného obstarávania a požiadavky kladené na záujemcov a uchádzačov:

Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej etape procesu VO sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.  Požiadavkou na obsah ponuky a  kritéria výberu dodávateľa na realizáciu tovarov a služieb a zhotoviteľa stavebných prác môžu byť i referencie a kvalita (počet reklamácií), technické špecifikácie, vybavenie, osobné dobré skúsenosti s dodávateľom, najnižšia cena, prípadne iné, termín výstavby, plnenie nadštandardných požiadaviek verejného obstarávateľa, miesto prevádzky (podpora regionálnej zamestnanosti) a iné.

Pravidlá uplatnenia jednotlivých kritérií závisia od zložitosti a rozsahu predmetu zákazky, musia byť nediskriminačné a musia podporovať čestnú hospodársku súťaž.

3.    Názov predmetu zákazky:

Stabilizácia národnej kultúrnej pamiatky Dom Živeny

4.    Opis predmetu zákazky a požiadaviek kladených na  zákazku:

Predmetom zákazky je Stabilizácia národnej kultúrnej pamiatky Dom Živeny:

-  sanácia vlhkosti objektu;

-  obnova zvislých a vodorovných nenosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií.

Podrobný opis predmetu zákazky ako aj výkaz výmer sú obsahom Technickej správy (príloha č. 1 Výzvy) zo dňa  25.7. 2016, spracovanou Magdou Vášáryovou.

 

5.    Spôsob stanovenia ceny:

cena celkom s DPH 

 

6.    Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV

6.1  Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000- 0 – Stavebné práce

7.    Rozsah predmetu zákazky:

Podľa opisu v bode 4.  tejto Výzvy

8.    Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:

Nie

9.    Možnosť predloženia variantných riešení:

Nie

10.       Predpokladaná  hodnota zákazky:

18 000,- EUR  bez DPH   

11.  Trvanie zmluvy alebo  doba dodania:

do  31. 11. 2016

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

12.1   Predmet zákazky bude financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2016 číslo MK-647/2016/1.1 a z vlastných zdrojov Živeny- Spolku slovenských žien.

12.2   Verejný obstarávateľ vyžaduje minimálne 15-dňovú lehotu splatnosti predloženej  faktúry.

12.3   Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.

12.4   Verejný obstarávateľ na zhotovenie predmetu  zmluvy neposkytne preddavky ani zálohy.

12.5. Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo na predmet zákazky do 5-tich pracovných dní od doručenia potvrdenia od poskytovateľ finančných prostriedkov na predmet zákazky.

13.    Podmienky účasti uchádzačov:   

a)             Uchádzač sa preukáže dokladom o oprávnení  poskytovať službu, t.j. doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky.  Spôsobom  na  preukázanie  oprávnenia je  aktuálny    výpis  z obchodného alebo  živnostenského  registra  alebo    potvrdenie o zapísaní  v  príslušnom profesijnom  zozname  (postačuje aj neoverená fotokópia alebo výpis z internetovej stránky napr. www.orsr.skwww.zrsr.sk,  príslušná  profesijná alebo stavovská komora alebo združenie.) alebo iný ekvivalentný doklad vzťahujúci sa ku konkrétnemu predmetu zákazky.

Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím  objednávateľom na základe protokolu, ktorý bude podpísaný povereným zástupcom objednávateľa.

14.    Označenie, či dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác  je podmienená osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):

Nie

15.   Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:

Nie

16.    Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi požadované doklady do

30. augusta 2016 do 10:00 hod. do sídla ŽIVENY: Štefánikova 25, 811 09 Bratislava

    – Staré Mesto v zalepenej a označenej obálke s heslom:

   „Stabilizácia národnej kultúrnej pamiatky Dom Živeny – neotvárať“.

 

17.    Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:                                                                                              

31.10.2016

18.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :

Ponuky uchádzačov musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v podmienkach   a musia byť predložené  v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v tejto Výzve. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa.

19.   Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

Dátum: 7.augusta 2016                     konateľ: Magda Vašáryová

Nová Knižnica Živeny má 100 kníh

Pán Mgr. Marián Grupač, PhD. (riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej v Martine a odborný asistent Žilinskej univerzity v Žiline) začal s odbornou kontrolou dokumentov a vzácnych kníh, ktoré máme v Knižnici Živeny v našom Spolkovom dome v Martine. Výsledkom výskumu pána Grupača bude vedecká práca o knižnici Živeny, ktorá by mala byť základným dokumentom na získanie oficiálneho zaradenia našej knižnice do systému slovenských knižníc. Perfektne skatalogizovaných máme už prvých 100 kníh!!! (Pripájame foto 100-tej knihy i nového katalógu).

Pripájame prosbu: ak niekto máte historické dokumenty o Živene, knihy z vydavateľstva Živeny, časopisy Živena, Dennica a ďalšie vzácne veci o Živene, prosíme vás, aby ste nimi obohatili našu knižnicu, ktorá by tak mala šancu stať sa pýchou nielen Živeny, ale aj slovenskej kultúry.

100. kniha knižnice Živeny

Živena archív MG 2016-1

Nebojte sa byť líderkou! Máte na to!

Výskumný projekt Petra Ulčina „Podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov vo vedúcich pozíciách v organizáciách verejnej a súkromnej sféry“ je vlastne analýzou nás žien, našej bojazlivosti a rezignácie na uchádzanie sa o vedúce pozície, ale aj podnetov, ako sa nebáť napredovať. Na tomto výskumnom projekte sa so svojimi poznatkami a názormi podieľala aj predsedníčka Živeny, spolku slovenských žien – Magda Vášáryová.

Ponúkame vám prezentáciu, ktorá je výsledkom tohto bádania. Je to nesmierne zaujímavé čítanie. Otvorte a uvidíte…

Report o zastúpení žien vo ved. funkciach

Budova Spolkového domu Živeny v Martine sa začne meniť ku kráse!

V utorok 24. mája 2016 bola predsedníčka spolku Živena Magda Vášáryová v Spolkovom dome Živeny skontrolovať budovu a s odborníkmi rokovať o nevyhnutných opravách. Bude nevyhnutná rekonštrukcia celého odkvapového systému, kanalizácie, oprava pretekajúcich striešok, oprava fasády, popod ktorú sa dostáva dažďová voda. Odborníci prišli, skontrolovali, skonštatovali, čo všetko treba opraviť. Začiatkom leta by sa s týmito opravami mohlo začať.
Už v pondelok 30. mája sa začína s rekonštrukciou vnútorných priestorov, kde vznikne krásne, dlho očakávané Centrum Živeny s knižnicou, spolkovými rokovacími priestormi a zázemím na príležitostné prespanie. Hotové by malo byť na tohtoročný Šoltésovej Martin, ktorý bude 30. septembra 2016 v Martine.
V knižnici Živeny sa nám usadil pán Mgr. Marián Grupač, PhD. (riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej v Martine a odborný asistent Žilinskej univerzity v Žiline), ktorý vyberá perly z množstva rôznych kníh a dokumentov, ktoré sa v budove Živeny na mnohé roky nakopili. Výsledkom jeho snaženia by mala byť doktorská práca aj seriózna, plnohodnotná knižnica Živeny, ktorá bude sústreďovať dokumenty o živote Živeny a jej členiek.
Svoje práce o možnej rekonštrukcii celej budovy Spolkového domu Živeny v Martine už v týchto dňoch obhajujú aj študenti architektúry z Bratislavy. Živena tak bude mať k dispozícii až neuveriteľných 18 projektov, z ktorých si vyberie to najlepšie. Na výstavu týchto prác vás určite pozveme do Bratislavy aj do Martina.

Medzinárodné ocenenie pre Magdu Vášáryovú

Predsedníčka Živeny, spolku slovenských žien Magda Vášáryová si v utorok 5. apríla 2016 v Prahe prevzala občiansku cenu Hanno R. Ellenbogenovej. Ocenenie udeľuje Pražská spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu (Prague Society for International Cooperation) osobnostiam, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju občianskej a medzinárodnej spoločnosti. V tomto roku ju udeľovala už po 14. raz. Spolu s Magdou Vášáryovou si cenu prevzal aj bývalý guvernér Českej národnej banky Zdeněk Tůma, nemecká novinárka Souad Mekhennetová a ochranca prírody Tony Fitzjohn z Veľkej Británie. Nositeľmi tohto ocenenia sa v predchádzajúcich ročníkoch stala aj politička Madeleine Albrightová, prezident Václav Havel, režisér Miloš Forman, tibetský vodca Dalajlama, poľský historik a novinár Adam Michnik či gymnastka Věra Čáslavská.
Finančnú odmenu, ktorá je súčasťou ocenenia, sa Magda Vášáryová rozhodla venovať na aktivity mimovládnych organizácií, ktoré vedie – Živene a Inštitútu kultúrnej politiky. V Živene chce týmito peniazmi pomôcť pezinskému projektu pre rómske ženy a na budovanie Centra Živeny v Spolkovom dome Živeny v Martine.

Venujte Živene 2 percentá

Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z vašej dane vybranej neziskovej organizácii. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či 2% z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo ich váš daňový úrad prevedie vami určenej neziskovej organizácii. Jedným zo zaregistrovaných oprávnených prijímateľov 2% za rok 2015 sme aj my, Živena, spolok slovenských žien.

Názov: Živena, spolok slovenských žien
Forma: Občianske združenie
IČO: 00591921
Ulica: Štefánikova 25
Mesto: Bratislava
PSČ: 81109
Bankový účet: číslo účtu: 636471/5200; OTP banka; IBAN: SK5452000000000000636471

Postup pri poukazovaní 2% sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie, alebo ste firma:

1. Ak ste zamestnanci a daňové priznanie za vás vyplní zamestnávateľ
Dve percentá z dane z príjmov nám môžete poukázať, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. V žiadosti o ročné zúčtovanie v časti IX: vyznačte: “Žiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona)”. Žiadosť o ročné zúčtovanie odovzdajte zamestnávateľovi do 15. februára 2015.
Zamestnávateľ vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. Z potvrdenia si viete vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane. Presne túto sumu môžete poukázať v prospech vami vybranej mimovládnej organizácie, musí to však byť minimálne 3,32 €.
Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde uvediete svoje identifikačné údaje, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali. Identifikačné údaje Živeny, spolku slovenských žien – prijímateľa vašich 2% z dane sú už vo vyhlásení uvedené. Číslo účtu Živeny, spolku slovenských žien nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% prijímateľovi.
Najneskôr do 30. apríla 2015 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Ten do 90 dní od splnenia podmienok prevedie 2% z vašej zaplatenej dane v prospech Živeny, spolku slovenských žien.
Dôležité termíny:
• 15. február 2015 – zamestnanec požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň
• 30. apríla 2015 – zamestnanec zašle daňovému úradu v mieste bydliska vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostane od zamestnávateľa

2. Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie podávate sami
Dve percentá z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie v roku 2016 k dani z príjmov za rok 2015, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2015 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona. Vypočítajte si vaše 2% z dane.
Poukázať môžete aj menej ako 2%, minimálne to však musí byť 3,32 €.

3. Ak ste právnická osoba
V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2015 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% – IV. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
Vypočítajte si vaše 2% z dane. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Živeny, spolku slovenských žien. Poukázať 2% môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8,30 € pre jedného prijímateľa.

Správu Domu Živeny prevzala Magda Vášáryová

V sobotu 26. septembra 2015 došlo na zasadnutí predsedníctva Živeny, spolku slovenských žien, k zásadnému kroku v činnosti spolku. Členky predsedníctva spolku (predsedníčky miestnych odborov z celého Slovenska) sa jednohlasne zhodli na tom, že správu budovy Domu Živeny v Martine preberie predsedníčka spolku Magda Vášáryová. Hlasovania sa nezúčastnila iba predsedníčka MO Banská Štiavnica, ktorá nemohla prísť zo zdravotných dôvodov. Predsedníčka spolku Magda Vášáryová sa doterajšej správkyni Viere Kubincovej, predsedníčke MO Živena Martin, poďakovala predovšetkým za úsilie, ktoré pani Kubincová vynaložila pri navrátení budovy Živene v roku 1996. Jej zdravotný stav jej však už nedovoľuje naplno sa venovať správe budovy, ktorá trpí finančnou „podvýživou“ a už nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu. Predsedníčka spolku Magda Vášáryová potom informovala o krokoch, ktoré sa v posledných dňoch urobili v budove na zabránenie ďalšieho znehodnocovania budovy (zasklenie strešných okien, cez ktoré do budovy pršalo, odstránenie hniezd holubov v podkroví, rokovanie s vodárňami a kanalizáciami mesta Martin, s pamiatkármi, vedením mesta Martin). S pomocou vlastných príjmov budovy, rôznych grantov, ako aj dobrovoľníckou prácou členiek Živeny a študentov rôznych odborov, by chcela z budovy a priľahlej záhrady vybudovať kultúrno – vzdelávacie Centrum Živeny a komunitnú záhradu. Obe by mali slúžiť nielen pre potreby Živeny, ale aj pre vzdelávacie a kultúrne inštitúcie, pôsobiace v Dome Živeny a pre širokú verejnosť.

Dom Živeny v Martine 1Predsedníctvo 9 2015 1Predsedníctvo 2

16. ročník Šoltésovej Martina

Živena, spolok slovenských žien, najstarší slovenský ženský spolok zorganizoval v sobotu 26. septembra 2015 už 16. ročník Šoltésovej Martina. S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a pod záštitou primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara ho aj v tomto roku pripravilo Ústredie spolku nielen pre všetky Živeniarky, ale aj pre širokú verejnosť.
Program sa začal v sobotu predpoludním pietnym aktom na Národnom cintoríne, kde cca 70 Živeniarok z celého Slovenska, pri hrobe Eleny Maróthy Šoltésovej, spoločne zaspievalo hymnus Kto za pravdu horí. Potom položili vence na hroby najvýznamnejších predstaviteliek Živeny (okrem Šoltésovej aj ďalším predsedníčkam Živeny Anne Halašovej a Márii Pietrovej), iniciátorovi vzniku spolku Ambrovi Pietrovi a najangažovanejšej Živeniarke Zore Jesenskej. Živeniarky z Miestneho odboru Bratislava si venčekom uctili aj Annu Jesenskú (manželku Janka Jesenského a tetu Zory Jesenskej), ktorá bola poslednou predsedníčku staršej éry MO Živena Bratislava (do roku 1949, v ktorom bola Živená včlenená do Slovenského zväzu žien).
Po návšteve Literárneho múzea SNK sa účastníčky presunuli do Domu Živeny, kde program pokračoval diskusiou odborníkov a laickej verejnosti na tému „Ženy – vydavateľky kníh a časopisov pre ženy – najlepšie čitateľky“. Predsedníčka spolku Magda Vášáryová uviedla diskusiu tým, že keby slovenské ženy nečítali, mnoho vydavateľstiev a knižníc by zaniklo… Živeniarky pozdravil svojou básňou sám Hviezdoslav v neodmysliteľnej bodkovanej mašli na krku (alias Janko “Mädokýš” Cíger – majiteľ antikvariátu v Dome Živeny). O histórii a okolnostiach vydávania kníh a časopisov, o práci E.M. Šoltésovej, hovoril veselo i vážne Mgr. Karol Hollý, CSc., vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Citoval aj verejnosti neznáme úsmevné úryvky zo súkromnej vzájomnej korešpondencie E.M. Šoltésovej a Terézie Vansovej.
Po ňom hovorila o svojej ceste k vydavateľstvu, prvých úspechoch, ťažkostiach a uvedomovaní si zmien ženských cieľov naprieč generáciám, predstaviteľka najmladšej generácie ženských vydavateliek literatúry pre ženy, obľúbená spisovateľka a vydavateľka – Evita Urbaníková. Za najúspešnejšie vydavateľstvo, vydávajúce knihy pre ženy – za chorobou skolenú generálnu riaditeľku vydavateľstva IKAR Ing. Gabrielu Belopotockú, vystúpila jej kolegyňa z vydavateľstva, aby prečítala životnú púť a filozofiu najúspešnejšej vydavateľky na Slovensku. V diskusii vystúpil Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, CSc. (popredný slovenský bibliograf a literárny historik), ktorý objasnil okolnosti vzťahov medzi Šoltésovou a Vajanským pri tvorbe časopisu Živena. Dlhoročný generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. zameral svoju pozornosť na ženy čitateľky – čo a koľko čítajú a spomenul aj najčítanejšiu slovenskú autorku Táňu Keleovú Vasilkovú, ktorej knihy dosiahli v slovenských knižniciach niekoľko miliónov výpožičiek.
Slávnostný večerný program bol v priestoroch Slovenského komorného divadla Martin. Po príhovore Magdy Vášáryovej, predsedníčky spolku Živena odovzdal viceprimátor Mgr. Imrich Žigo odovzdal Cenu primátora mesta Martin pre najaktívnejšiu ženu Martina, ktorá sa za uplynulý rok najviac zasadila o kultúrny rozvoj mesta. Získala ju Živeniarka Mgr. Elena Prostredná. Živena odovzdala Cenu Eleny Maróthy Šoltésovej za prínos pre literatúru, s dôrazom na literatúru pre ženy vydavateľstvu PETIT PRESS. Večer vyvrcholil hrou Patricka Süskinda “KONTRABAS”, v ktorej telom, hlasom i dušou koncertoval František Výrostko st. (herec a riaditeľSKD Martin). Citlivo a originálne ho hrou na kontrabase dopĺňal jeho syn Mgr.art. František Výrostko ml. (pôsobiaci v hudobných telesách doma i v zahraničí).

Podrobnejšie informácie o ocenených nájdete na: http://spolokzivena.sk/16-soltesovej-martin-oceneni/

Janko Mädokýš CígerHollý HU SAVVydavateľky

Stretnutie so Ženami vidieka

11. mája sa predsedníčka ústredia stretla s Máriou Behanovskou a predsedníčkou Žien vidieka. Pani Behanovská ju informovala, že 25. júna bude v budove Národnej Rady SR otvorenie Dní vidieka, na ktoré všetky Živeniarky srdečne pozýva. Zároveň navrhla, aby Ženy vidieka a Vidiecky parlament usporiadali spoločne v priestoroch parlamentu 26. júna workshop alebo diskusiu o spoločných problémoch.

Predsedníčka Živeny zároveň pozvala Ženy vidieka z okolia Žiliny na slávnosť pri príležitosti obnovenia Živeny v Žiline. Predsedníčky sa dohodli, že uzatvoria medzi Ústredím Živeny a Vidieckym parlamentom Zmluvu o spolupráci. Pani Behanovská informovala, že pokročili prípravy na vznik Európskeho vidieckeho parlamentu a pri tejto príležitosti poprosila o pomoc, pri vypĺňaní dotazníku, ktorý je predprípravou založenia takejto európskej inštitúcie. Zároveň pripomenula, že 15. októbra bude Svetový deň vidieckych žien.