Venujte Živene 2 percentá

Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z vašej dane vybranej neziskovej organizácii. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či 2% z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo ich váš daňový úrad prevedie vami určenej neziskovej organizácii. Jedným zo zaregistrovaných oprávnených prijímateľov 2% za rok 2016 sme aj my, Živena, spolok slovenských žien.

Názov: Živena, spolok slovenských žien
Forma: Občianske združenie
IČO: 00591921
Ulica: Štefánikova 25
Mesto: Bratislava
PSČ: 81109
Bankový účet: číslo účtu: 636471/5200; OTP banka; IBAN: SK54 5200 0000 0000 0063 6471

Postup pri poukazovaní 2% sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie, alebo ste firma:

1. Ak ste zamestnanci a daňové priznanie za vás vyplní zamestnávateľ
Dve percentá z dane z príjmov nám môžete poukázať, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. V žiadosti o ročné zúčtovanie v časti IX: vyznačte: “Žiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona)“. Žiadosť o ročné zúčtovanie odovzdajte zamestnávateľovi do 15. februára 2017.
Zamestnávateľ vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. Z potvrdenia si viete vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane. Presne túto sumu môžete poukázať v prospech vami vybranej mimovládnej organizácie, musí to však byť minimálne 3,32 €.
Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde uvediete svoje identifikačné údaje, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali. Identifikačné údaje Živeny, spolku slovenských žien – prijímateľa vašich 2% z dane sú už vo vyhlásení uvedené. Číslo účtu Živeny, spolku slovenských žien nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% prijímateľovi.
Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Ten do 90 dní od splnenia podmienok prevedie 2% z vašej zaplatenej dane v prospech Živeny, spolku slovenských žien.

2. Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie podávate sami
Dve percentá z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie v roku 2017 k dani z príjmov za rok 2016, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2016 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona. Vypočítajte si vaše 2% z dane.
Poukázať môžete aj menej ako 2%, minimálne to však musí byť 3,32 €.

3. Ak ste právnická osoba
V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2016 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% – IV. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
Vypočítajte si vaše 2% z dane. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Živeny, spolku slovenských žien. Poukázať 2% môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8,30 € pre jedného prijímateľa.

 

Rad Ľudovíta Štúra pre Zoru Jesenskú

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes vyznamenal Radom Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam aj Zoru Jesenskú, dlhoročnú predstaviteľku Živeny, spolku slovenských žien za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj prekladateľskej činnosti.
Viac informácií o Zore Jesenskej na:
http://spolokzivena.sk/osobnosti/zora-jesenska/

Predsedníctvo Živeny zasadalo v Brezne

Nástupom pani Magdy Vášáryovej do funkcie predsedníčky ženského spolku Živena sa táto organizácia začala viac otvárať verejnosti. Jedným z krokov, ako vstúpiť do povedomia občanov, sú aj výjazdové rokovania Predsedníctva. V sobotu 10. decembra 2017 sa preto všetky predsedníčky miestnych odborov stretli pred Mestským úradom v Brezne. Bohatý program sa konal za výdatnej pomoci pána primátora Tomáša Ábela, ktorý poskytol zasadačku v priestoroch Mestského úradu a adekvátnu náhradu za seba, keďže sa nemohol stretnutia zúčastniť osobne. Na návšteve predajných trhov v Horehronskom múzeu členky Miestneho odboru Živeny z Brezna predstavili nielen krásne výrobky brezňanských žien, ale aj históriu Živeny v našom meste. Potom sa prítomné dámy presunuli na Mestský úrad, kde rokovanie Predsedníctva oficiálne otvoril pán viceprimátor Ján Králik. Ústredie oboznámilo predsedníčky miestnych odborov s činnosťou spolku v roku 2016 a s revíznou správou, ako aj s ambicióznym plánom na budúci rok, ktorý nazvali „Rok 2017- rok Boženy Slančíkovej Timravy“. Okrem vedeckej konferencie a súťaží v prednese tvorby tejto „Živeniarky“ pokračuje projekt na obnovu domu Živeny v Martine a iné zaujímavé podujatia. Predsedníčky jednotlivých miestnych odborov tiež predstavili aktivity, ktoré ich členky realizovali v 2. polroku 2016 a plány na rok 2017.

Po oficiálnom zasadnutí bola pripravená prehliadka zrekonštruovanej synagógy s odborným výkladom pani Cerovskej z Turisticko-informačnej kancelárie. Táto kultúrna pamiatka zanechala v každom prítomnom hlboký dojem a umocnila atmosféru celého stretnutia.

Ľubica Štugnerová

Predsedníctvo Brezno 10.12.2016 pp. Vášáryová a Králik Predsedníctvo Brezno reční viceprimátor Králik

 

Konečne európsky “Roma spirit”

 

Obrazok Roma spirit 

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu zorganizovala už 8. ročník slávnosti, počas ktorej odmeňuje a vyzdvihuje prácu tých učiteľov, novinárov a občianskych aktivistov na Slovensku, ktorí sa venujú rómskej mládeži a kultivovaniu vzťahov medzi Rómami a väčšinovým obyvateľstvom.

10.októbra 2016 sa spolu s bratislavskou konferenciou “Zlepšenie postavenia rómskej mládeže ako hnacej sily zmien” historicky po prvý raz konalo toto podujatie už ako European Roma Spirit Award. Obidve časti programu sa uskutočnili pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ a ministerky spravodslivosti SR Lucie Žitnanskej.

Konferencie a práce v komisiách, ktoré vyberali zo 65 nominácií z 23 krajín tie najzaujímavejšie a najlepšie, sa zúčastnila aj komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

Medzi ocenenými v šiestich kategóriách si cenu v kategórii OBEC odniesol starosta obce Spišský Hrhov – Vladimír Ledecký.

 Predsedníčka spolku Živena – Magda Vášáryová – bola pri vzniku idey Roma Spirit, a tak spolu s kancelárom pána prezidenta Kisku – Štefanom Rozkopálom – odovzdala ocenenie “Bronzová ruka”  víťazke kategórie OSOBNOSŤ – prezidentke gréckej vzdelávacej a kultúrnej asociácie “Nádej” – Sampiche Souleiman.

 

 

Starosta obce Spišský HrhovGrékyňa


 

Živena má prvého muža – predsedu

Dátum 30. september 2016 sa v živote Živeny nezapísal len ako významný deň otvorenia nového Centra Živeny v Spolkovom dome Živeny v Martine a ako úspešný 17. ročník Šoltésovej Martina. Tento deň je mimoriadne významným v celej 147-ročnej histórii Živeny. Po prvý raz sa do funkcie predsedu dostal muž - Ján Cíger. V tento významný deň ho na ustanovujúcej schôdzi nového Miestneho odboru Živena Martin jednoznačne zvolili za svojho predsedu všetci prítomní členovia a členky (v miestnom odbore sú ženy a muži v rovnováhe). Je to významný posun, pretože v celej histórii Živeny boli muži najčastejšie vo funkciách tajomníkov (Ambro Pietor či Svetozár Hurban Vajanský), poradcov (po roku 1920 sa stal poradcom Živeny školný radca František Mareš); či zapisovateľov (v historicky prvom výbore Živeny v roku 1869 to bol prof. Jozef Nedobrý).

Popri voľbe nového predsedu si Miestny odbor Živena Martin zvolil aj nový výbor miestneho odboru. Jeho členmi sú:

Ing. Ján Cíger – predseda MO
PhDr. Jelka Borcovanová
PhDr. Klára Komorová
Mgr. Eva Benčíková
Akad. maliar Peter Popelka

Gratulujeme a tešíme sa na nové výzvy, ktoré pred novým osadenstvom Miestneho odboru Živena Martin stoja.

Magda Vášáryová a predseda MO Živena Martin Ján Cíger

Na snímke: Magda Vášáryová, predsedníčka spolku Živena a Ján Cíger, nový predseda MO Živena Martin

APEL ŽIVENY VŠETKÝM KULTÚRNYM ĽUĎOM

Prednesený 30. septembra 2016 na 17. ročníku Šoltésovej Martina s témou

Listy – dôležitý zdroj informácií o dobe alebo Čo sa stane, keď prestaneme písať listy

Napísaný list človeka pre toho druhého je špeciálnym druhom komunikácie. Vyžaduje nielen schopnosť formulovať svoje myšlienky, ale nesie aj osobnú pečať pisateľa či pisateľky, akési ich dodatočné intelektuálne a emocionálne DNA. Popis ich videnia problémov sveta i súkromných konfliktov. Dokonca podľa písma aj dnes môžeme z listov starých stá rokov pochopiť rozpoloženie autorov. Aj preto sú listy a nielen významných politikov alebo mysliteľov, dodnes cenným zdrojom historických analýz. Vypovedajú o dobe vzniku i osobnostiach viac, ako diplomatické depeše alebo oficiálne životopisy. Možno aj preto, že platilo listové tajomstvo a tak ľudia vkladali do písmen listov aj tie najtajnejšie pocity.

Dnes sme prestali písať listy. Vyjadrujeme sa stručne a verejne. Pár viet na sociálnych sieťach, alebo len 140 znakov na Twittri či v SMSkách. Odchádzam navždy, píšu muži svojim manželkám a nestihnú ani objať deti. Vystavujeme na obdiv najintímnejšie detaily nášho života a nestojíme o tajomstvo. Počítame s tým, že o 20-30 rokov aj tak nikto naše odkazy a myšlienky nenájde v spleti viet miliónov ľudí. Nestojíme o odkaz našim pokračovateľom. Ako budú môcť pochopiť, čo sme si mysleli, ako sme sa cítili, z čoho sme mali skutočný strach? Dozvedia sa to z bulvárnych novín? Z pre všetkých prístupných blogov? Kde dnes vlastne vyjadrujeme naše skutočné emócie?

Živena, ktorá pretrvala a zanecháva významné dedičstvo, uchopiteľné práve z listov jej predstaviteliek, vyzýva všetkých tých, ktorí ešte vedia pretaviť svoje myšlienky do rozvitých viet, aby nezabudli, že len ich listy a tajomstvo, ktoré stojí na stráži intimity, sú pravým zrkadlom času a rokov, ktoré prežívame. Nerezignujme na ne, hoci nie sú v móde. Móda krátkych, nič nehovoriacich viet pominie a čo zostane po nás, našich generáciách?

Preto píšme listy! Nielen pre budúce generácie, ale aj pre vyjadrenie lásky a príchylnosti svojim priateľom, rodičom, deťom, vnúčatám. Nezabúdajme, že len listy pretrvajú veky…

 

Šoltésovej Martin o písaní listov

 

Už 17. ročník konferencie Šoltésovej Martin sa začal pietným aktom v piatok 30. septembra 2016 predpoludním na Národnom cintoríne v Martine. Živeniarky zaspievali hymnus „Kto za pravdu horí“ pri hrobe Eleny Maróthy Šoltésovej a položili kytice nielen na jej hrob, ale aj na hroby ďalších predsedníčok Živeny (Anny Halašovej, Márie Pietrovej) a na hrob iniciátora vzniku Živeny Ambra Pietra.

Popoludňajšia konferencia mala zaujímavú tému: „Listy – dôležitý zdroj informácií“ alebo Čo sa stane, keď prestaneme písať listy“. Po vlaňajšom mimoriadnom záujme verejnosti sme sa v tomto roku presunuli zo Spolkového domu Živeny do veľkej zasadačky Mestského úradu v Martine. A veru i tam bolo dosť plno. Príspevky odborníkov – PhDr. Marcely Mikulovej, CSc.; PhDr. Daniely Kodajovej, PhD., a Mgr. Karola Hollého, PhD a PaedDr. Miloša Kovačku, CSc. priniesli zaujímavé momenty z korešpondencie Živeniarok, ktoré nám priblížili nielen vzťahy medzi nimi, ale aj dobu, v ktorej žili. Prednáška pána prof. PhDr. D. Katuščáka, PhD. zasa dala za pravdu výzve, aby sme nezabúdali na archiváciu dokumentov v listinnej podobe, lebo o pár rokov už nebude čo archivovať. A tak teda – píšme listy, odkladajme dokumenty! Inak po nás nezostane nič, z čoho by nasledujúce generácie vyčítali ako a prečo sme žili. Z konferencie vzišiel v tomto duchu aj Apel Živeny.

Záver konferencie patril už tradične oceneniam.Cenu E.M. Šoltésovej za celoživotný prínos pre literatúru si odniesol Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD. a Cenu primátora Mesta Martin pre ženu, ktorá sa mimoriadne aktivizuje v prospech postavenia žien v Martine Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.

1 Spev pri hrobe E.M. Šoltesovej 2

Marcela MikulováDaniela Kodajová 2Mgr. HollýDoc. Kovačka ocenenýOcenenie pre p. Kovačku 2

 

Máme nové Centrum Živeny

 

V piatok 30. septembra 2016 sme slávnostne otvorili nové Centrum Živeny v Spolkovom dome Živeny v Martine. Naša staručká budova je už kompletne vysušená, opravené sú odkvapy, strecha, vchodové dvere (tie majú nové nátery aj nádherné nové sklá so zábrusom). Upravená je predzáhradka aj záhrada v átriu budovy. Na prvom poschodí budovy, za zrekonštruovanými dverami (ktoré majú okrem nových náterov a sklených výplní aj repliky pôvodných madiel), vojdete do priestrannej svetlej chodby s historickou lavicou. Vľavo od vchodu vznikla malá kancelária, prijímací salónik, nové sociálne zariadenia, vpravo od vchodu je vynovená spolková miestnosť s kútikom bylinkárky Ľudmily Turzovej a galériou významných Živeniarok, cez ňu sa prechádza do novej knižnice. V budove je aj stála expozícia 18 prác študentov Fakulty architektúry STU na rekonštrukciu budovy Živeny s priľahlou záhradou. Tak, ako všetko v Živene, tak i pri Centre Živeny sa spája staré a nové. V Živene sa nielen učilo, ale aj praktizovalo, že plytvanie sa netoleruje. Nové sú omietky, sanita, podlaha (okrem WC, kde bola pod rôznymi krytinami objavená unikátna dlažba a opálové sokle), nové je osvetlenie. Nábytok aj koberce si síce pamätajú veľa, ale sú dôkladne očistené.  Pri otváracom ceremoniáli nechýbali nielen slová vďaky, adresované predsedníčke spolku Magde Vášáryovej, ale ani slzy dojatia. Všetci si svorne priali, aby budova už len krásnela a bola pýchou kultúry a vzdelávania nielen pre Martin, ale pre celé Slovensko.

Centrum Živeny vynovený vchod nové madlá, nové sklá, nový náter2 Vynovená chodba v Centre Živeny3 Vynovené WC4 a Oddychový kút Centra Živeny4 Centrum Živeny spolková miestnosť 5 Centrum Živeny Thurzovej kútik6 Čelná stena v spolkovej miestnosti Centra Živeny7 Knižnica Centra Živeny11 Výstava projektova budovu Živeny13 M.V. strihá pásku14 Otvorenie Centra Živeny 5

 

M. Vášáryová: Živena je spolok aj pre 21. storočie

O tom, že Živena je spolok slovenských žien, že vznikla v Martine a svojho času písala najkrajšie kapitoly ženského hnutia na Slovensku, vie hádam každý Turčan. To, že jeho predsedníčkou je v súčasnosti Magda Vášáryová, už také známe nie je. Aké má ambície na tomto poste? A najmä: Je Živena spolkom aj pre 21. storočie? – aj to sú témy, o ktorých sme sa bavili v rozhovore.

Predsedníčka Živeny Magda Vášáryová. (Zdroj: Ľudo Košálko)

Vaše meno sa už nejaký čas spája so Živenou. Boli roky, keď okolo spolku bolo jedno veľké ticho. Viete objasniť čitateľom, čo sa stalo v tejto inštitúcii?

- Pred tromi rokmi ma v parlamente navštívili dámy, ktoré mi ponúkli šancu kandidovať na miesto predsedníčky Živeny. Onemela som. Vedela som, čo znamená Živena, samozrejme, ale prekvapenie bolo príliš veľké.

Čo bolo pre vás rozhodujúce aby ste prevzali funkciu predsedníčky ústredia Živeny?

- Ako podpredsedníčka a členka Výboru pre kultúru a médiá som sa roky v Národnej rade SR zaoberala príčinami úpadku Matice slovenskej a snažila som sa tomu zabrániť. Veď už môj otec bol matičiar. Navštevovala som vedenie Matice, dokonca sme tam boli s výborom, keď sa rozchýrilo, že sa stratil národný poklad a podobne.  Málokto vie, že keď Maticu v 19. storočí zavreli, prevzala Živena niektoré z jej úloh. A toto vedomie bolo asi rozhodujúce, že som k mojim mnohým povinnostiam a funkciám pribrala ešte tú živeniarsku. Neprepasieme predsa len z pohodlnosti 148-ročnú tradíciu Živeny!

V ostatnom čase vás veľmi často vidieť v budove Živeny na Hviezdoslavovej ulici v Martine. Aké sú dôvody týchto návštev?

- V roku 1996 vrátil štát Spolkovú budovu Živeny do jej rúk. A tak sme sa rozhodli, že skultivujeme miestnosti, ktoré tam máme, obnovíme knižnicu Živeny a vytvoríme moderné príjemné Centrum Živeny v našom historickom sídle. Takže tam upratujem spolu so živeniarmi a živeniarkami, oprašujeme a ukladáme knihy… Slávnostné otvorenie bude 30. septembra 2016.

Tento deň bude teda pre Živenu sviatočný. Čo všetko sa udeje, kto príde a bude to udalosť dostupná aj pre verejnosť?

- V ten deň otvoríme Centrum Živeny. Nie je tak veľké, aby stihlo v jeden deň privítať polovicu Martina, takže otvorenie organizujeme len na pozvánky. Ale vedecká konferencia, ktorá bude poobede 30. septembra v budove Mestského úradu v Martine, bude verejnosti prístupná a ja srdečne na ňu Martinčanov pozývam. Plagáty budú čoskoro vyvesené po Martine a Vrútkach. Centrum, samozrejme, bude prístupné na požiadanie aj verejnosti. Hlásiť by sa mali u vás, pán Cíger.

Bude oprava tejto budovy pokračovať aj ďalej? Z akých zdrojov sa financuje?

- Budova Živeny je stále v dosť zanedbanom stave. Za jedným z komínov sme objavili desaťročnú čerešňu! Požiadali sme o grant v rámci programu Obnovme si svoj dom a dostali sme prostriedky na vyčistenie rín a odstránenie zatekania a vlhkosti v budove. Ostatné nedokonalosti budeme opravovať podľa finančných možností.

Za budovou je pomerne veľká záhrada, ale dosť zanedbaná. Budete pracovať aj na jej obnove a neskoršom využití?

- Dohodli sme sa už dávnejšie s vedením mesta, že by sme mohli tento krásny pozemok otvoriť aj verejnosti a urobiť z neho park – doobeda pre deti zo školy a poobede pre okolo bývajúce rodiny. Veľmi by som si priala, aby sme to mohli v budúcom roku uskutočniť. Zatiaľ svojpomocne čistíme predzáhradku, ktorá zarástla a je plná nebezpečne sa nakláňajúcich bútľavých stromov.  Na ich výrub potrebujeme ale súhlas mesta.

V budove Živeny sú aj dve školy. Čo bude v budúcnosti s nimi?

- Základná škola sa pravdepodobne odsťahuje v druhej polovici roku 2018. Dovtedy budeme musieť za ňu nájsť náhradu. Ale rozhodne chceme, aby to bola znovu vzdelávacia inštitúcia, lebo kvalita vzdelania bola vždy prioritou Živeny. Základná umelecká škola na druhom poschodí zostáva, ako aj rozšírený a skultivovaný priestor vášho Antikvariátu Mädokýš. Sme hrdé a hrdí, že ste s nami, pán Cíger.

Povedzme, že som záujemkyňa o činnosť v spolku, čo musím urobiť pre moje právoplatné členstvo? Pod akou právnou formou Živena funguje?

- Živena, keď konečne svitlo na lepšie časy, bola po roku 1989 prvou mimovládnou organizáciou, ktorej činnosť sa obnovila. Bolo to vrúcne prianie živeniarky Hany Zelinovej. Znovu fungujeme teda už od februára 1990. Ale ako moderný spolok nás môžete nájsť na webovej stránke www.spolokzivena.sk, ako aj na facebooku na adrese www.facebook.com/spolokzivena. Prečítate si naše nové stanovy a rukoväť – teda organizačný poriadok a vytlačíte si prihlášku. V Turci ju pošlete na adresu Miestnej organizácie v Martine, ktorú vediete a tá vás zaregistruje. Takýchto miestnych odborov máme zatiaľ trinásť a ďalšie tri práve vznikajú, alebo sa obnovujú, napríklad v Prešove.

Môžu byť členmi Živeny aj muži? Ak áno, čo od nich očakávate?

- Živenu v roku 1869 založili moderne mysliaci muži pre svoje ženy. A, samozrejme, boli tiež členmi. Ambrom Pietrom počínajúc a Vajanským a Škultétym končiac.  Aj naše stanovy svojím jazykom potvrdzujú, že muži majú svoje miesto  v Živene. Naše priority na najbližšie štyri roky sú: kvalita vzdelania, postavenie kultúry, status rodiny a žien a detí na Slovensku a postoj k moderným spoločenským a etickým výzvam.

V Martine sú rôzne ďalšie spolky a združenia. Majú šancu získať v budove Živeny priestory pre svoju činnosť? Uvažujete aj o spolupráci s niektorými?

- Zatiaľ sme plní a máme na svojej pôde ešte dve malé prevádzky. A ako som povedala, po roku 2018 sa uvoľnia dve poschodia. Takže záujemcovia môžu prichádzať už dnes.

Aká je spolupráca s martinskou radnicou v súčasnosti a ako si ju predstavujete v budúcnosti?

- Okrem bežných problémov so stromami, upchatou kanalizáciou a majetkovými nezrovnalosťami v katastrálnych mapách mesta čakáme na vyriešenie nútenej správy, aby sme sa mohli dohovoriť o podiele mesta na skultivovaní a otvorení našej záhrady a prípadne aj podpore mesta pri záchrane tohto národného pamätného domu v pamiatkovej zóne mesta Martin.

Načrtnite víziu spolku Živena, povedzme na najbližších desať rokov, do ktorých zapadá aj stopäťdesiate výročie jej založenia….

- V mojej predvolebnej reči som sľúbila, že Živena bude do štyroch rokov moderným spolkom, ktorý bude mať odbory po celom Slovensku, naše stanovy budú v súlade s právnym poriadkom, ako je nastavený pre združenia občanov dnes a ústredie – malý orgán o dvoch ženách (ja a pani tajomníčka) – sa bude starať o budovu spolku v Martine a pripravovať celospolkové programy aj s financovaním. Podľa aj historických stanov sú totiž  miestne odbory autonómne. Živena je od začiatku svojho vzniku veľmi decentralizovaná organizácia, čo nechceme meniť.

A ako vidíte Živenu o desať rokov?

- Slovensko bude mať veľkú skupinu aktívnych žien a mužov, ktoré/í tak ako v minulosti zásadnou mierou prispejú k zvýšeniu úrovne vzdelania (dnes veľmi potrebná aktivita u nás), kultúry všeobecne i znalosti umenia a najmä literatúry, teda slova. Musíme si uvedomiť  viac ako doteraz, že prekurzormi našich kultúrnych kódov sú čím ďalej tým výlučnejšie matky a staré matky! Musíme do toho zapojiť aj viacej mužov – tak ako v minulosti. Živena bude neoddeliteľnou súčasťou tlaku:  na legislatívu, ale aj zmenu atmosféry na Slovensku čo sa týka životného štýlu, na dôležitosť celoživotného vzdelávania, na nediskriminovania žien vo veku 50 plus, ktoré našu spoločnosť ekonomicky poškodzuje, na vykorenenie beztrestného násilia v rodinách ale aj v inštitúciách. Členky a členovia Živeny budú skutočnými aktívnymi prispievateľmi k vytváraniu Slovenska ako príjemnej modernej krajiny, kde sa budú nielen seniori, ale aj mladá generácia cítiť dobre. Prečo to musíme urobiť? Lebo sila a skúsenosti starších sú dnes nepochopiteľne podceňované a 80 percent mladých  (podľa prieskumov) chce zo Slovenska odísť. Na to by sme sa mali pozerať nečinne?