Za Štefanom Nosáľom

Aj Živeniarky smútia za nezabudnuteľným tanečníkom, choreografom a neodmysliteľnou postavou Lúčnice – národným umelcom, nositeľom Radu Ľudovíta Štúra aj Pribinovho kríža Štefanom Nosáľom. Vo veku 90 rokov nás navždy opustil v sobotu 22. júla 2017. Aj keď nebol priamo pri vzniku Lúčnice zo Živeny, boli to práve Živeniarky, ktoré ho nadchli pre folklór a neskôr pre Lúčnicu. V jednom z rozhovorov s Helenou Dvořákovou (2013) na to spomína slovami: „Živena nacvičovala v telocvični internátu na Svoradovej v Bratislave a ja som tam býval v internáte. Počul som, ako spievajú Ej, hore na Poľane… To bolo asi v roku 1947. A ja: Čo to? Čo to? Intenzívnejšie som ich ale zaregistroval v roku 1949. To už boli Živeniarky spojené s odzemkármi do folklórneho súboru Lúčnica. Profesor Zachar robil predstavenie Rok na dedine. Veľmi sa mi to páčilo: a povedal som si – Toto by som chcel robiť!“ V tom istom roku som bol ako študent stavariny na Trati mládeže. Boli tam aj Lúčničiari a okrem stavania železničnej trate viedli aj tanečnú skupinu. Tak som sa do nej prihlásil a v Lúčnici som už zostal. Keď Živeniarky Chodáková a Baková v roku 1952 z Lúčnice odišli, bol som zvolený za jej šéfa.“
Pán profesor Nosáľ zostal verný nielen Lúčnici, ale i Živene. Napriek chorobe nás v roku 2014 prišiel, spolu s Lúčničiarmi, osobne pozdraviť pri príležitosti 145. výročia vzniku Živeny.
Ďakujeme, pán profesor Nosáľ, že ste sa nechali zlákať Živeniarkami do Lúčnice a že ste Lúčnicu a slovenský folklór vyviedli do výšin úspechov, aké nemajú na svete obdobu. Váš odchod je pre nás obrovskou stratou, ale sme hrdé, že sme mali možnosť poznať Vás osobne.
Zostanete navždy v našich spomienkach.

prof. Nosáľ v MDPOH

Živena zasadala v Jelšave

V sobotu 24. júna sa zišlo Predsedníctvo Živeny, spolku slovenských žien na svojom zasadnutí v Jelšave. S pani predsedníčkou Magdou Vášáryovou (ozaj, viete, že je čestnou občiankou Jelšavy?) sme preberali úspešnú prestavbu Spolkového domu Živeny v Martine, jej financovanie aj prípravu podujatí, ktoré bude Ústredie Živeny organizovať na jeseň: septembrovú prehliadku víťazov „Inšpirácií spod Sitna“ – literárnej súťaže banskoštiavnických Živeniarok (po prvý raz bude súčasťou „Šoltésovej Martina“), októbrovú vedeckú konferenciu o Timrave v Lučenci a novembrovú v Bratislave, ako aj novembrové volebné Valné zhromaždenie v Bratislave.
Jelšava nás privítala krásnym počasím a doslova s otvorenou náručou. V krásnej novej záhrade Mestského múzea, ktoré sídli v zreštaurovanom meštianskom dome z 18. storočia, voňala práve poliata tráva a levanduľa, pod slnečníkmi čerstvá káva. Naše rokovanie prišla pozdraviť pani riaditeľka múzea Tatiana Strelková. Predstavila nám Jelšavu ako historicky významnú banskú oblasť, založenú v prvej polovici 13. storočia, bohatú nielen krásnou prírodou, ale aj bohatstvom nerastných surovín. Do 13. stor. spadá aj výstavba Rotundy svätej Margity Antiochijskej v Šiveticiach, ktorá je najväčšou románskou rotundou na Slovensku i v celej strednej Európe. Prvý významný rod Ratoldovcov de Ilswa tu zanechal Jelšavský hrad (známy ako Starý hrad), ktorý postavili v horách západne od mesta koncom 14. storočia. Zo 16. storočia je Coburgovský kaštieľ, ktorý je vlastne Koháryovský (keď sa bulharský cár Ferdinand Georg Coburg oženil s dcérou uhorského šľachtica Máriou Antoniou Koháry, nielenže sobášom získal kaštieľ, ale stal sa aj najbohatším uhorským magnátom). Tento kaštieľ sa v súčasnosti mení z nepredajnej ruiny na krásny skvost vďaka obrovskému nadšeniu a úsiliu primátora mesta Milana Kolesára, ktorý sa snaží na Slovensku i v zahraničí získavať peniaze na jeho záchranu a obnovu. V kaštieli teraz vládne zanietená koordinátorka pamiatkovej obnovy Viera Kozárová, ktorá vás kaštieľom prevedie tak, že namiesto popraskaných odkrytých múrov a vysokých lešení vidíte nádherne zariadené izby, namiesto robotníkov prechádzajúcu sa šľachtu a služobníctvo. Spolu s mestom tu už organizuje aj historické divadlá, koncerty i vianočné trhy. Odhalené múry sú krásnou historickou kulisou…
Námestie v Jelšave ponúka aj ďalšie skvosty – tolerančný Evanjelický kostol z 18. storočia s bohato vyrezávaným oltárom a kazateľnicou; katolícky kostol, zasvätený úcte apoštolov svätého Petra a Pavla z roku 1719 (po požiari znovu postavený v pol. 19. storočia). Mestský úrad sídli v zrekonštruovanom dome z roku 1781. Pán primátor Kolesár sa zo skrásňovania starých budov teší. No mrzí ho, že mesto, ktoré je obdivované a navštevované pre svoje prírodné krásy Muránskej planiny či aragonitovej jaskyne, pamiatky a bohatú remeselnícku históriu (v 17. – 18. storočí tu bolo cca 40 druhov remesiel – kováči, garbiari, kožušníci, gubári, furmani, obuvníci, čižmári, tkáči, súkenníci, krajčíri, hrnčiari, povrazníci, zvonkári…), má dnes, aj s ohľadom na 50-percentné zastúpenie Rómov na počte obyvateľov mesta, vysokú nezamestnanosť. Ale nevzdáva sa. Tým, čo chcú pracovať, ponúka okrem možností v Slovenských magnezitových závodoch aj prácu pri obnove pamiatok, či v ďalších službách pre mesto. Tých neprispôsobivých sa snažia umravniť aj s pomocou občianskych hliadok, ktoré tiež tvoria z Rómov. Osvedčili sa. A tak verí, že sa mu bude dariť zháňať peniaze, aby Jelšava prekvitala a aby bola mestom, ktoré láka obyvateľov i návštevníkov krásnou prírodou, bohatou históriou i súčasnosťou. A o to sa už snaží aj Miestny odbor Živeny Jelšavanka, ktorý vznikol v roku 2014, na 150. výročie vzniku Jelšavského ženského spolku (zal. v roku 1864 Lujzou Ferienčíkovou – viac o spolku TU), ktorý bol dokonca o 4 roky starší ako Živena… Veríme, že jeho predsedníčka Jarka Sklenáriková bude takou osobnosťou ako bola jej predchodkyňa a že sa jej podarí podporovať vzdelanosť a kultúru (veríme, že aj s pomocou takých mužov, akým je pán primátor) v Jelšave tak, ako to robil literát Daniel Sinapius-Horčička (1663-1665 najvýznamnejší rektor jelšavskej školy), Ján Pavel Havaš (v rokoch 1810-1851 učiteľ v Jelšave – ako prvý v Rakúsku aj v Uhorsku zaviedol čisto dievčenské triedy), či Mária Basilides – operná diva pôsobiaca na európskych operných scénach.
Pán primátor Kolesár, pani riaditeľka Strelková, pani Kozárová, milá predsedníčka Živeny Jarka Sklenáriková i všetky jelšavské Živeniarky, ďakujeme za krásny zážitok. Držíme vám palce pri krášlení vášho mesta a tešíme sa na ďalšie stretnutie v Jelšave.
Text a foto: Alena Bučeková
riaditeľka múzea na rokovaní ŽivenyPríhovor primátora KolesáraNa nádvorí Coburgovského kaštieľaViera Kozárová ukazuje

Za Lydkou Schniererovou

V piatok 2. júna 2017, žiaľ, dotĺklo srdce novodobej predsedníčky Miestneho odboru Živeny, spolku slovenských žien v Banskej Bystrici,
Doc. Ing. Lýdie Schniererovej, CSc.
Predsedníčkou banskobystrického odboru Živeny sa stala na jeho ustanovujúcej schôdzi 12. septembra 2013 a s obetavosťou a na svoj vek i zdravotný stav s obdivuhodnou energiou a závideniahodnou aktivitou rozprúdila jeho činnosť a prácu jeho klubov takmer do dnešnej podoby. Zaslúžila sa o to, aby naše mesto a jeho inštitúcie vnímali náš spolok ako jeden z ďalších subjektov na poli kultúry a spoločenského života, ponúkajúci nielen ženám zmysluplnú náplň všedných dní.
Budeme na Teba spomínať, Lydka, česť Tvojej pamiatke!
Tvoje Živeniarky

Venujte Živene 2 percentá

Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z vašej dane vybranej neziskovej organizácii. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či 2% z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo ich váš daňový úrad prevedie vami určenej neziskovej organizácii. Jedným zo zaregistrovaných oprávnených prijímateľov 2% za rok 2016 sme aj my, Živena, spolok slovenských žien.

Názov: Živena, spolok slovenských žien
Forma: Občianske združenie
IČO: 00591921
Ulica: Štefánikova 25
Mesto: Bratislava
PSČ: 81109
Bankový účet: číslo účtu: 636471/5200; OTP banka; IBAN: SK54 5200 0000 0000 0063 6471

Postup pri poukazovaní 2% sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie, alebo ste firma:

1. Ak ste zamestnanci a daňové priznanie za vás vyplní zamestnávateľ
Dve percentá z dane z príjmov nám môžete poukázať, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. V žiadosti o ročné zúčtovanie v časti IX: vyznačte: “Žiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona)“. Žiadosť o ročné zúčtovanie odovzdajte zamestnávateľovi do 15. februára 2017.
Zamestnávateľ vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. Z potvrdenia si viete vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane. Presne túto sumu môžete poukázať v prospech vami vybranej mimovládnej organizácie, musí to však byť minimálne 3,32 €.
Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde uvediete svoje identifikačné údaje, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali. Identifikačné údaje Živeny, spolku slovenských žien – prijímateľa vašich 2% z dane sú už vo vyhlásení uvedené. Číslo účtu Živeny, spolku slovenských žien nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% prijímateľovi.
Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Ten do 90 dní od splnenia podmienok prevedie 2% z vašej zaplatenej dane v prospech Živeny, spolku slovenských žien.

2. Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie podávate sami
Dve percentá z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie v roku 2017 k dani z príjmov za rok 2016, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2016 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona. Vypočítajte si vaše 2% z dane.
Poukázať môžete aj menej ako 2%, minimálne to však musí byť 3,32 €.

3. Ak ste právnická osoba
V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2016 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% – IV. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
Vypočítajte si vaše 2% z dane. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Živeny, spolku slovenských žien. Poukázať 2% môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8,30 € pre jedného prijímateľa.

 

Rad Ľudovíta Štúra pre Zoru Jesenskú

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes vyznamenal Radom Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam aj Zoru Jesenskú, dlhoročnú predstaviteľku Živeny, spolku slovenských žien za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj prekladateľskej činnosti.
Viac informácií o Zore Jesenskej na:
http://spolokzivena.sk/osobnosti/zora-jesenska/

Predsedníctvo Živeny zasadalo v Brezne

Nástupom pani Magdy Vášáryovej do funkcie predsedníčky ženského spolku Živena sa táto organizácia začala viac otvárať verejnosti. Jedným z krokov, ako vstúpiť do povedomia občanov, sú aj výjazdové rokovania Predsedníctva. V sobotu 10. decembra 2017 sa preto všetky predsedníčky miestnych odborov stretli pred Mestským úradom v Brezne. Bohatý program sa konal za výdatnej pomoci pána primátora Tomáša Ábela, ktorý poskytol zasadačku v priestoroch Mestského úradu a adekvátnu náhradu za seba, keďže sa nemohol stretnutia zúčastniť osobne. Na návšteve predajných trhov v Horehronskom múzeu členky Miestneho odboru Živeny z Brezna predstavili nielen krásne výrobky brezňanských žien, ale aj históriu Živeny v našom meste. Potom sa prítomné dámy presunuli na Mestský úrad, kde rokovanie Predsedníctva oficiálne otvoril pán viceprimátor Ján Králik. Ústredie oboznámilo predsedníčky miestnych odborov s činnosťou spolku v roku 2016 a s revíznou správou, ako aj s ambicióznym plánom na budúci rok, ktorý nazvali „Rok 2017- rok Boženy Slančíkovej Timravy“. Okrem vedeckej konferencie a súťaží v prednese tvorby tejto „Živeniarky“ pokračuje projekt na obnovu domu Živeny v Martine a iné zaujímavé podujatia. Predsedníčky jednotlivých miestnych odborov tiež predstavili aktivity, ktoré ich členky realizovali v 2. polroku 2016 a plány na rok 2017.

Po oficiálnom zasadnutí bola pripravená prehliadka zrekonštruovanej synagógy s odborným výkladom pani Cerovskej z Turisticko-informačnej kancelárie. Táto kultúrna pamiatka zanechala v každom prítomnom hlboký dojem a umocnila atmosféru celého stretnutia.

Ľubica Štugnerová

Predsedníctvo Brezno 10.12.2016 pp. Vášáryová a Králik Predsedníctvo Brezno reční viceprimátor Králik

 

Konečne európsky “Roma spirit”

 

Obrazok Roma spirit 

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu zorganizovala už 8. ročník slávnosti, počas ktorej odmeňuje a vyzdvihuje prácu tých učiteľov, novinárov a občianskych aktivistov na Slovensku, ktorí sa venujú rómskej mládeži a kultivovaniu vzťahov medzi Rómami a väčšinovým obyvateľstvom.

10.októbra 2016 sa spolu s bratislavskou konferenciou “Zlepšenie postavenia rómskej mládeže ako hnacej sily zmien” historicky po prvý raz konalo toto podujatie už ako European Roma Spirit Award. Obidve časti programu sa uskutočnili pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ a ministerky spravodslivosti SR Lucie Žitnanskej.

Konferencie a práce v komisiách, ktoré vyberali zo 65 nominácií z 23 krajín tie najzaujímavejšie a najlepšie, sa zúčastnila aj komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

Medzi ocenenými v šiestich kategóriách si cenu v kategórii OBEC odniesol starosta obce Spišský Hrhov – Vladimír Ledecký.

 Predsedníčka spolku Živena – Magda Vášáryová – bola pri vzniku idey Roma Spirit, a tak spolu s kancelárom pána prezidenta Kisku – Štefanom Rozkopálom – odovzdala ocenenie “Bronzová ruka”  víťazke kategórie OSOBNOSŤ – prezidentke gréckej vzdelávacej a kultúrnej asociácie “Nádej” – Sampiche Souleiman.

 

 

Starosta obce Spišský HrhovGrékyňa


 

Živena má prvého muža – predsedu

Dátum 30. september 2016 sa v živote Živeny nezapísal len ako významný deň otvorenia nového Centra Živeny v Spolkovom dome Živeny v Martine a ako úspešný 17. ročník Šoltésovej Martina. Tento deň je mimoriadne významným v celej 147-ročnej histórii Živeny. Po prvý raz sa do funkcie predsedu dostal muž - Ján Cíger. V tento významný deň ho na ustanovujúcej schôdzi nového Miestneho odboru Živena Martin jednoznačne zvolili za svojho predsedu všetci prítomní členovia a členky (v miestnom odbore sú ženy a muži v rovnováhe). Je to významný posun, pretože v celej histórii Živeny boli muži najčastejšie vo funkciách tajomníkov (Ambro Pietor či Svetozár Hurban Vajanský), poradcov (po roku 1920 sa stal poradcom Živeny školný radca František Mareš); či zapisovateľov (v historicky prvom výbore Živeny v roku 1869 to bol prof. Jozef Nedobrý).

Popri voľbe nového predsedu si Miestny odbor Živena Martin zvolil aj nový výbor miestneho odboru. Jeho členmi sú:

Ing. Ján Cíger – predseda MO
PhDr. Jelka Borcovanová
PhDr. Klára Komorová
Mgr. Eva Benčíková
Akad. maliar Peter Popelka

Gratulujeme a tešíme sa na nové výzvy, ktoré pred novým osadenstvom Miestneho odboru Živena Martin stoja.

Magda Vášáryová a predseda MO Živena Martin Ján Cíger

Na snímke: Magda Vášáryová, predsedníčka spolku Živena a Ján Cíger, nový predseda MO Živena Martin

APEL ŽIVENY VŠETKÝM KULTÚRNYM ĽUĎOM

Prednesený 30. septembra 2016 na 17. ročníku Šoltésovej Martina s témou

Listy – dôležitý zdroj informácií o dobe alebo Čo sa stane, keď prestaneme písať listy

Napísaný list človeka pre toho druhého je špeciálnym druhom komunikácie. Vyžaduje nielen schopnosť formulovať svoje myšlienky, ale nesie aj osobnú pečať pisateľa či pisateľky, akési ich dodatočné intelektuálne a emocionálne DNA. Popis ich videnia problémov sveta i súkromných konfliktov. Dokonca podľa písma aj dnes môžeme z listov starých stá rokov pochopiť rozpoloženie autorov. Aj preto sú listy a nielen významných politikov alebo mysliteľov, dodnes cenným zdrojom historických analýz. Vypovedajú o dobe vzniku i osobnostiach viac, ako diplomatické depeše alebo oficiálne životopisy. Možno aj preto, že platilo listové tajomstvo a tak ľudia vkladali do písmen listov aj tie najtajnejšie pocity.

Dnes sme prestali písať listy. Vyjadrujeme sa stručne a verejne. Pár viet na sociálnych sieťach, alebo len 140 znakov na Twittri či v SMSkách. Odchádzam navždy, píšu muži svojim manželkám a nestihnú ani objať deti. Vystavujeme na obdiv najintímnejšie detaily nášho života a nestojíme o tajomstvo. Počítame s tým, že o 20-30 rokov aj tak nikto naše odkazy a myšlienky nenájde v spleti viet miliónov ľudí. Nestojíme o odkaz našim pokračovateľom. Ako budú môcť pochopiť, čo sme si mysleli, ako sme sa cítili, z čoho sme mali skutočný strach? Dozvedia sa to z bulvárnych novín? Z pre všetkých prístupných blogov? Kde dnes vlastne vyjadrujeme naše skutočné emócie?

Živena, ktorá pretrvala a zanecháva významné dedičstvo, uchopiteľné práve z listov jej predstaviteliek, vyzýva všetkých tých, ktorí ešte vedia pretaviť svoje myšlienky do rozvitých viet, aby nezabudli, že len ich listy a tajomstvo, ktoré stojí na stráži intimity, sú pravým zrkadlom času a rokov, ktoré prežívame. Nerezignujme na ne, hoci nie sú v móde. Móda krátkych, nič nehovoriacich viet pominie a čo zostane po nás, našich generáciách?

Preto píšme listy! Nielen pre budúce generácie, ale aj pre vyjadrenie lásky a príchylnosti svojim priateľom, rodičom, deťom, vnúčatám. Nezabúdajme, že len listy pretrvajú veky…